นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เป็นโคเพศเมีย จำนวน 30 ตัว มูลค่ารวม 840,000 บาท ส่งมอบให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เป็นโคเพศเมีย จำนวน 30 ตัว มูลค่ารวม 840,000 บาท ส่งมอบให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 ราย ๆ ละ 5 ตัว เป็นเกษตรกรจากอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ จำนวน 1 ราย โค 4 ตัว เกษตรกรทั่วไปจากอำเภอเมืองจำนวน 6 ราย ๆ ละ 1 ตัว พร้อมทั้งฟังการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น จากนายสัตวแพทย์ณัฐพล คงปราโมทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และรับฟังเงื่อนไข หลักการของโครงการฯ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อเกษตรกรได้รับสัตว์แล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ คือต้องคืนลูกตัวที่ 1แก่โครงการฯ หากเป็นตัวเมีย ต้องขยายต่อให้กับเกษตรกรรายอื่น และหากเป็นตัวผู้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถซื้อไว้เองได้โดยประเมินราคาตามราคาท้องตลาด และเมื่อครบ 5 ปี จะสามารถมอบกรรมสิทธิ์ ตัวแม่ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรต่อไป พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ได้รับสัตว์อีกด้วย 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์