นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร องค์ความรู้ในการป้องกันและการกลับมาเลี้ยงใหม่” ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วันที่ 7 กันยายน  2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร องค์ความรู้ในการป้องกันและการกลับมาเลี้ยงใหม่” ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้สัตวแพทย์ในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายกลางและรายย่อย  อันจะเกิดผลดีในแง่ของการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปศุสัตว์ที่ 3 และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 ราย 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์