นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม แพะ แกะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม แพะ แกะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือเหลือจ่าย) กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การพัฒนาอาชีพการเลี้ยง  การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพ/โรคและการป้องกันโรค ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำฟาร์มแพะ แกะ ตามมาตรฐาน GFM  ช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์