นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรชุมชนบ่อแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรชุมชนบ่อแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรจำนวน 22 ราย แยกเป็น ไก่ไข่ 13 ราย เป็ดไข่ 8 ราย และไก่พื้นเมือง 1 ราย รายละ 15 ตัว เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ พบว่าเกษตรกรสามารถมีรายได้จากการขายไข่ไก่   ขายไข่เป็ด  นอกจากนี้ยังแนะนำในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น การดูแลและเลี้ยงสัตว์ การทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดด้านตลาด รวมทั้งการขยายพันธ์ุสัตว์ ให้สามารถได้ผลผลิตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังติดตาม กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  พบว่าสัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์