"ปศุสัตว์ชัยภูมิปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายกับโรงสัตว์เถื่อนและเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย"

              

            

     วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าตรวจสอบ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เขียงในตลาดนัดชุมชน และสถานที่ที่สงสัยว่ามีการลักลอบฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอภูเขียว และอำเภอคอนสาร และได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจำนวน 4 ดดี ดังนี้
 
อำเภอภูเขียว

1.ดำเนินคดีกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในฐานความผิด   จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา38 และมีโทษตามมาตร 62 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2559 ของกลางเนื้อโคและเครื่องในรวม 171.50 กิโลกรัม มูลค่า 42,350 บาท  
2.ดำเนินคดีกับเขียงในตลาดนัดชุมชนภูเขียวในฐานความผิดจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 และมีโทษตามมาตร 62 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ สัตว์  พ.ศ.2559 และความผิดในฐานเคลื่อนย้าย ซากสัตว์จากอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มายังตลาดนัดชุมชนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ตามมาตรา 34 และโทษตามมาตรา 71 ตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ของกลางเนื้อซากสัตว์ รวม 26 กิโลกรัม มูลค่า 2,600 บาท
3.ดำเนินคดีกับเขียงในตลาดนัดชุมชนภูเขียวในฐานความผิดจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 และมีโทษตามมาตร 62 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ สัตว์  พ.ศ.2559 และความผิดในฐานเคลื่อนย้าย ซากสัตว์จากอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มายังตลาดนัดชุมชนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ตามมาตรา 34 และโทษตามมาตรา 71 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ของกลางเนื้อซากสัตว์ รวม 29.5 กิโลกรัม มูลค่า 2,265 บาท
ทั้งนี้ของกลางทั้งหมดขอรับจากพนักงานสอบสวนเพื่อไปทำลายด้วยวิธีการฝังกลบโดยปศุสัตว์อำเภอภูเขียว
ของกลางที่ยึดปศุสัตว์อำเภอภูเขียวรับไปทำลายด้วยวิธีการฝังกลบ

อำเภอคอนสาร

4.ดำเนินคดีกับโรงฆ่าเถื่อน ในฐานความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 มีโทษตามมาตรา 56 และฐานความผิดฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตร 60 ของกลางซากโคเนื้อ 1 ตัว มูลค่า 36,000 บาท

.

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ