ปศุสัตว์ชัยภูมิคว้ารางวัลเลิศรัฐการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร)


     วันที่ 10 กันยายน 2564 จากการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) ได้จัดประกวดผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามีส่วนร่วม  ปีงบประมาณ 2564  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ น.สพ.ชุมพล นาครินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำเสนอกระบวนงานการยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน เสนอเข้าประกวดรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ(Engaged Citizen) โดยการนำเสนอนายวาสนา  นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อชัยภูมิ จำกัด ในความเป็นผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ในกระบวนการยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน เพื่อเข้าการพิจารณารางวัลดังกล่าวโดยส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกรางวัลคุณภาพระดับกรมปศุสัตว์ DLD Quality Awards 2021 ในเบื้องต้นก่อนซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 ผลงาน และจากผลงานที่ส่งคัดเลือกทั้งหมดทั้งสิ้น  54 ผลงาน  กรมปศุสัตว์จึงนำผลงานดังกล่าวเป็นผลงานตัวแทนกรมปศุสัตว์ในการเสนอเข้ารับรางวัลเลิศรัฐในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในประเภทรางวัลดังกล่าว ได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้งสองรางวัลซึ่งเป็นผลงานระดับประเทศ  ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นทั้ง  3 รางวัลในปีเดียวกัน คือรางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปี 2564 นี้ ซึ่งจะได้โล่รางวัลดังกล่าวจากรองนายกรัฐมนตรี  วิษณุ เครืองาม  ในวันที่  16  กันยายน  2564  ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิของชาวปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิแห่งความพากเพียรพยายามแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

https://youtu.be/wsPnIV0zKEU

 

ภาพกิจกรรม
 
   
 
 
 
 
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ