ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น จำนวน 3 ฟาร์ม คือ
1.ฟาร์มคำปุ่น เลขที่ 128 ม.8 ต.สระพัง จำนวนโรงเรือน 1 หลัง กำลังการผลิต 19000 ตัว/รุ่น
2.ฟาร์มสายฝน เลขที่ 73/1 ม.3 ต.สระพัง จำนวนโรงเรือน 2 หลัง กำลังการผลิต 38000 ตัว/รุ่น
3.ฟาร์มแววมณี เลขที่ 10/1 ม.3 ต.สระพัง จำนวนโรงเรือน 2 หลัง กำลังการผลิต 36000 ตัว/รุ่น
สรุปผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องด้านสภาพโครงสร้างฟาร์มที่ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคและสัตว์พาหะได้ และด้านเอกสารการเลี้ยงภายในฟาร์มที่ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เจ้าของฟาร์มจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งเอกสารการตรวจให้กับคณะผู้ตรวจรับรอง จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม
   

   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ