สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease)พร้อมกันทั้งจังหวัด

 

“ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุก และบูรณาการภารกิจร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุทอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”
*****************
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรกรและอาหารปลอดภัย และปฏิบัติการเชิงรุก บูรณาการภารกิจ ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุทอง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้คำแนะนำ โรคลัมปี สกิน มอบสารเคมีกำจัดแมลง แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และร่วมดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย ณ เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease) 
-------------
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease) โดยนายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กำจัดแมลงดูดเลือดและแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มอบสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ และปล่อยขบวนรถรณรงค์ฉีดพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ทั่วทั้งหมู่บ้านต่อไป

“ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุก และบูรณาการภารกิจร่วมกับ อำเภอเทพสถิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์โคนมเทพสถิต ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ”
***************
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนา นวัตกรรมเกษตรกรและอาหารปลอดภัย และปฏิบัติการเชิงรุก บูรณาการภารกิจร่วมกับ อำเภอเทพสถิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์โคนมเทพสถิต ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้คำแนะนำ โรคลัมปี สกิน สาธิตการทำสมุนไพรไล่แมลง มอบสารเคมีกำจัดแมลง แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และร่วมดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงดูดเลือด ชึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่ใกล้เคียง โดยท่านนายอำเภอเทพสถิต นายสิทธา ภู่เอี่ยม  ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรและให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และยังได้รับความร่วมมือจาก สหกรณ์โคนมเทพสถิต  อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้

สำนักงานปศุสัตว์ภักดีชุมพล จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease) 
-----------
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดำเนินการจัดพิธีเปิด (kick off) กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) อำเภอภักดีชุมพล ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านวังใหญ่ หมู่ 4 ตำบลวังทอง โดยมีท่านอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โค กระบือ เรื่องการดูแลสุขภาพ โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ และการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GFM  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน มอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ในการกำจัดแมลงพาหะนำโรค และดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น พร้อมทั้งมีการจัดรถ Mobile เพื่อดำเนินการพ่นยากำจัดแมลงและฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

“ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุก และบูรณาการภารกิจร่วมกับ อำเภอซับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ”
*****************
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนา นวัตกรรมเกษตรกรและอาหารปลอดภัย และปฏิบัติการเชิงรุก บูรณาการภารกิจร่วมกับ อำเภอซับใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้คำแนะนำ โรคลัมปี สกิน มอบสารเคมีกำจัดแมลง แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และร่วมดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงดูดเลือด ชึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน  ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีท่านเดช เสนาะคำ นายอำเภอซับใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรและให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และยังได้รับความร่วมมือจากอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease) 
-------------
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease) โดยมีนายยุทธนา  ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อรณรงค์กำจัดแมลงดูดเลือดและแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน และให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สาธิตการทำน้ำสมุนไพรไล่แมลงใช้ฉีดพ่นบนตัวสัตว์ ภายในคอกหรือบริเวณสถานที่เลี้ยงโค กระบือ โดยมีปลัดอาวุโสฯ ผู้บริหารสถานศึกษา นายก.อบต.  ปลัดอบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ  เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ