สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564


     วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายชุมพล นาครินทร์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) และนายวาสนา นาคดิลก (ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก จังหวัดชัยภูมิ)  เข้าร่วมการการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  
       ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รายนามดังนี้ 1.นายจาดุร อภิชาตบุตร , 2.นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ , 3.นายวิชิตร์ แสงทองล้วน และ 4.นางวิภาดา ตริตระการ เข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
      กรมปศุสัตว์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงแจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยผลงานที่นำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมิน จัดอยู่ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน “การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน”

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ