จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิด  (Kick  Off)  กิจกรรมการรณรงค์ควบคุม  ป้องกัน  และกำจัดโรคลัมปี  สกิน  (Lumpy  Skin  Disease)


         วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด kick off กิจกรรมการรณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี สกิน ในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์กำจัดแมลงดูดเลือดและแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ลดจำนวนสัตว์ป่วย สัตว์ตายประจำวัน และป้องกันสัตว์ที่ยังไม่ป่วยไม่ให้ป่วยเพิ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน กิจกรรมประกอบด้วย 1.ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด 2.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ การทำฟาร์มมาตรฐาน GFM และการป้องกันโรค แผ่นพับ ป้ายไวนิล อินโฟกราฟิก 3.การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมเชิญปราชญ์ชาวบ้านสาธิตการทำสมุนไพรในการไล่แมลง 4.มอบสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ที่ปรึกษานายกองค์การบริการส่วยจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรตื่นตัว  ในการช่วยเหลือตนเอง  และให้ความร่วมมือกับทางราชการ  งดการเคลื่อนสัตว์ เพื่อลดการแพร่เชื้อในฟาร์ม  พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
      1.  นายอำเภอทุกอำเภอ  ให้ประสานความร่วมมือ  โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี  สกิน
      2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดงบประมาณในการจัดซื้อยา  และเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  สารเคมีในการกำจัดแมลงดูดเลือด  และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการกำจัดพาหะนำโรคและลดประมาณเชื้อไวรัสในพื้นที่  
      3.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการควบคุม  ป้องกันโรคในพื้นที่  โดยจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี  สกิน  รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  พ่นสารเคมีกำจัดแมลงและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำลายเชื้อโรค
     4.  ตำรวจ  ดูแลและควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายโค  กระบือเข้ามาในจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นการนำโรคเข้ามาเพิ่มในพื้นที่และทำให้โรคเกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ