ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ที่ 9 ต.ห้วยแย้
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย สัตว์ป่วย 3 ตัว
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือด ให้เกษตรกร 1 ราย

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ที่ 13 ต.วังทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย สัตว์ป่วย 3 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 11 ตัว พร้อมฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือด ให้คำเเนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การเฝ้าระวังและป้องกันโรคภายในฟาร์ม
++ติดตามสัตว์ป่วยเดิม++
- หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง เกษตรกร 2 ราย ป่วย 2 ตัว อาการทรงตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 12 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้
ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยสงสัย LSD ให้เกษตรกร ในพื้นที่
1.หมู่ 5,7 ต.บ้านบัว เกษตรกร 2 ราย โค 13 ตัว พบป่วย 2 ตัว
2.หมู่ 1 ต.หนองข่า เกษตรกร 1 ราย โค 7 ตัว พบป่วย 1 ตัว
3.หมู่ 1 ต.โนนทอง เกษตรกร 2 ราย โค 20 ตัว พบป่วย 2 ตัว
4.หมู่ 10 ต.หนองโพนงาม เกษตรกร 1 ราย โค 12 ตัว พบป่วย 1 ตัว
ติดตามอาการและรักษาสัตว์ป่วยรายเดิม
1.หมู่ 5,6 ต.บ้านยาง เกษตรกร 3 ราย พบตัวเดิมอาการดีขึ้น และตาย 1 ตัว
2.หมู่ 10 ต.โนนทอง เกษตรกร 1 ราย พบอาการดีขึ้น
3.หมู่ 5 ต.บ้านบัว เกษตรกร 1 ราย พบอาการดีขึ้น
4.หมู่ 15 ต.หนองโพนงาม เกษตรกร 2 ราย พบอาการดีขึ้น

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้

บ้านห้วยหว้าเหนือ ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านชีลองใต้ ตำบลห้วยต้อน
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านสามพันตา ตำบลห้วยต้อน
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโปร่งเกตุ ตำบลชีลอง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านห้วยม่วง ตำบลบ้านเล่า
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโพธิ์น้อย ตำบลบ้านเล่า
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหินกอง ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 4 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 4 ราย

บ้านหนองคูขาด ตำบลกุดตุ้ม
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านดงบังน้อย ตำบลลาดใหญ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหนองสะแบง ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหนองชุมแสง ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านห้วยหว้าใต้ ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเทพสถิต
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การจัดการฟาร์มควบคุม ป้องกันแมลงดูดเลือด ภายในคอกสัตว์ ให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรค ในพื้นที่ดังนี้
บ้านเทพนม หมู่ที่ 22 ต.วะตะแบก
-รักษาสัตว์ป่วยให้เกษตรกร 1 ราย โคป่วย 2 ตัว โคเนื้อทั้งหมด 18ตัว
บ้านสามแยกสุขประเสริฐ หมู่ที่12ต.โป่งนก โคป่วย1ตัว โคทั้งหมด 4 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอหนองบัวแดง
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้
หมู่บ้านท่าข่อย ต.คูเมือง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

หมู่บ้านโนนคูณ ต.คูเมือง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร - ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

หมู่บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร - ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้

บ้านโคกเริงรมย์ ต.โคกเริงรมษ์
จำนวนโค 20 ตัว
มีอาการป่วย 6 ตัว
รักษาต่อเนื่อง หายเป็นปกติแล้วครับ

บ้านหนองประดู่
ต.หัวทะเล
จำนวนโค 15 ตัว
ป่วย 4 ตัว อาการดีขึ้น กินอาหารได้ปกติครับ


ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอจัตุรัส
------------
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้
ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยสงสัย LSD ให้เกษตรกร ในพื้นที่
1.บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.4 ,18 ต.ละหาน เกษตรกร 2 ราย โค 78 ตัว ป่วย 23 ตัว
2.บ้านวังวัด ม.4 ต.กุดน้ำใส เกษตรกร 1 ราย โค 1 ตัว ป่วย 1 ตัว
3.บ้านห้วย ม.3 ต.หนองโดน เกษตรกร 1 รายโค 14 ตัว พบป่วย 13 ตัว
4.บ้านโกรกผักหวาน ม.4 ต.หนองบัวใหญ่ เกษตรกร 1 ราย โค 3 ตัว พบป่วย 1 ตัว
5.บ้านงิ้ว ม.4 เกษตรกร 1 ราย โค 9 ตัว ป่วย 7 ตัว
6.บ้านดงผาสุก ม.16 เกษตรกร 1 ราย โค 30 ตัว ป่วย 5 ตัว
7.บ้านโนนทอง ม.11 เกษตรกร 1 ราย โค 3 ตัว ป่วย 1 ตัว
ติดตามอาการและรักษาสัตว์ป่วยรายเดิม
1.บ้านห้วยดอนยาว ม.11 เกษตรกร 1 ราย อาการทรงตัว 1 ตัว
2.บ้านโนนทอง ม.11 แม่โคท้องอาการป่วยดีขึ้นมาก 1 ตัว
-ลูกโคป่วยตาย เกษตรกร 4 ราย จำนวน 4 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ