ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย"

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย"
-------
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร"พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย" ให้แก่กลุ่มเครือข่ายอำเภอแก้งคร้อ จำนวน 20 ราย เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการในปีปัจจุบันรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ตามที่ได้เรียนมาสร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากรทุนที่มีในชุมชน เพื่อบริโภคและจำหน่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการผลิต การจำหน่าย อย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่สมาชิก การตลาด การบริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการเงิน ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทำหมูสวรรค์ และไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย"
-------
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร"พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย" ให้แก่กลุ่มเครือข่ายอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 20 ราย เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการในปีปัจจุบันรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ตามที่ได้เรียนมาสร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากรทุนที่มีในชุมชน เพื่อบริโภคและจำหน่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการผลิต การจำหน่าย อย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่สมาชิก การตลาด การบริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการเงิน ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทำหมูสวรรค์ และไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย"
-------
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร"พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย" ให้แก่กลุ่มเครือข่ายอำเภอบ้านเขว้า จำนวน 20 ราย เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการในปีปัจจุบันรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ตามที่ได้เรียนมาสร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากรทุนที่มีในชุมชน เพื่อบริโภคและจำหน่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการผลิต การจำหน่าย อย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่สมาชิก การตลาด การบริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการเงิน ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทำหมูสวรรค์ และไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย"
-------
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตร"พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย" ให้แก่กลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 20 ราย เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการในปีปัจจุบันรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ตามที่ได้เรียนมาสร้างสินค้าและบริการจากทรัพยากรทุนที่มีในชุมชน เพื่อบริโภคและจำหน่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการผลิต การจำหน่าย อย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่สมาชิก การตลาด การบริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการเงิน ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทำหมูสวรรค์ และไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ