ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร อ.บ้านแท่น เมือง หนองบัวระเหว แก้งคร้อ ภูเขียว

                 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์พ่นยาป้องกันแมลง สร้างการรับรู้โรคลัมปีสกิน และติดตามเฝ้าระวังโรคฯ พื้นที่อำเภอบ้านแท่น
-----------
วันที่ 18 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบเวชภัณฑ์สารเคมีให้สำหรับเกษตรกรไว้ฉีดพ่นภายในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคู ต.หนองคู
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 12 ราย

        ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอภูเชียว
------------
วันที่ 18 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ดังนี้
1.รักษาสัตว์ป่วย ที่ ม.6 ตำบล โคกสะอาด 1 ราย 1 ตัว โคทั้งหมด 18 ตัว พร้อมมอบสารเคมีฉีดพ่น จำนวน 1 ราย
2.รักษาสัตว์ป่วย ที่ ม.14 ต. โคกสะอาด จำนวน 1 ราย 1 ตัว พร้อมมอบสารเคมีฉีดพ่นป้องกันแมลง จำนวน 1 ราย โค 3 ตัว
3.รักษาสัตว์ป่วยที่ ม. 6 ต. บ้านดอนจำนวน 1 ราย 1 ตัว พร้อมมอบสารเคมีฉีดพ่นป้องกันแมลง จำนวน 1 ราย โค 3 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
------------
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 7 ต.โสกปลาดุก
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 8 ราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อร่วมบูรณาการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ
----------
วันที่ 18 มิถุนายน 2564สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ลงพื้นที่ประชุมให้ความรู้ ชี้แจง ทำความเข้าใจสร้างการรับรู้และรักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัยเป็นโรคระบาดดังกล่าวและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรคภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบเวชภัณฑ์สารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับใช้ฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเอง เมื่อพบสัตว์สงสัยป่วยเป็นโรคให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ โดยเร่งด่วน ในพื้นที่ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ที่ บ.ผญบ.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ดังนี้
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 19 ราย
- รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกร 19 ราย
- รักษาสัตว์ป่วยต้องสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ที่หมู่ที่ 8 , ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ
เกษตรกรเข้าร่วมประชุม 22 ราย
- รักษาสัตว์ป่วยต้องสงสัยต่อเนื่องให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 22 ราย

วันที่ 18 มิถุนายน 2654 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้านด้วย และได้แจกสารเคมีไว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรคและเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของวัวตัวเอง ดังนี้

ลงพื้นที่ ตำบลห้วยบง
บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4
หนองหิน หมู่ 7
ห้วยบงเหนือ หมู่ 2
ห้วยหว้า หมู่ 1
ห้วยหว้า หมู่ 14
ห้วยหว้า หมู่ 12
น้อย หมู่ 10
ห้วยบงใต้ หมู่ 3

บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านศรีษะกระบือ ตำบลหนองไผ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโนนหญ้าคา ตำบลหนองไผ่
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านแจ้งน้อย ตำบลโนนสำราญ
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านแจ้งน้อย ตำบลโนนสำราญ
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านขวาง ตำบลโนนสำราญ
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ