จังหวัดชัยภูมิ  Kick Off  การรณรงค์ ป้องกัน เเละ กำจัด โรคลัมปี สกิน

 

                  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี Kick off  การรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค – กระบือ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  จัด Kick Off  การรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค – กระบือ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน  อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร  เกิดความตื่นตัว  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค  และได้มอบเวชภัณฑ์ ป้องกันและรักษาโรคให้ปศุสัตว์อำเภอบริการเกษตรกร  บรรเทาความเดือดร้อนและคลายความวิตกกังวลของเกษตรกร  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  

                   ซึ่งขณะนี้  มีรายงานการระบาดของโรคลัมปี  สกิน  ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย  รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิของเรา  ที่มีรายงานการพบโรคลัมปี  สกิน  ใน  4  อำเภอ  ได้แก่  เมืองชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ์ ได้มีการประกาศให้ทุกท้องที่ของจังหวัดชัยภูมิเป็นเขตโรคระบาด ชนิด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

                 โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ  แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คน สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง   ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่   ประมาณ  2 – 5  เซนติเมตรขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย  ตุ่มที่ขึ้นอาจแตกตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตายหรือมีหนอนแมลงมาไชได้  สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม  เบื่ออาหาร  อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร  แท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมลดลง  อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 – 45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน  ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง  โรคนี้ติดต่อจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  วิธีการป้องกันโรคคือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่ โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ  ส่วนวัคซีนป้องกันโรคกรมปศุสัตว์อย่าในระหว่างการนำเข้าจากต่างประเทศ

                 ดังนั้น  เพื่อให้การควบคุม  ป้องกัน  โรคลัมปี  สกินในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด  ดังต่อไปนี้  . 
                   1. ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค  กระบือ 
                   2.  เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด  เน้นการรู้โรคให้เร็ว  ควบคุมได้ทัน  โรคสงบได้อย่างรวดเร็ว
                   3.  ดูแลสุขภาพโค  กระบือ  ให้สัตว์มีสุขภาพดี 
                   4.  ป้องกัน  และควบคุมแมลงพาหะนำโรค 
                   5.  รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ 

                ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมั่นสังเกตอาการของสัตว์อยู่เสมอ  หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท์0 – 4481 – 2334   ต่อ 13  หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่


 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ