ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ติดตามผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

              

            

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ออกตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อติดตามผลของการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จและรับทราบปัญหาอุปสรรค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า นำคณะออกตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม ด้านสัตว์ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสัมมาชีพปลาร้าบองสมุนไพร และพริกเผา บ้านโนนแดง หมู่ 1 ที่ตั้ง 175/2 หมู่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ได้นำสมาชิกเข้าอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อสร้างอาชีพ” ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย หลังจากได้รับการฝึกอบรม กลุ่มนำมาผลิตแปรรูปเนื้อสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์หม่ำและไส้กรอก จำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพ

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ