จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการหลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559  และกฎหมายลำดับรอง  เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต”

 

      วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559  และกฎหมายลำดับรอง  เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต”  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ ภูเขียว บ้านแท่น และคอนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ แจ้งให้ผู้ประกอบการได้แก้ไข ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ได้ถูกต้องตามแบบตรวจกฎกระทรวง รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์จากผู้ประกอบการโดยตรง

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ