ปศุสัตว์เขต 3 และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ น.สพ.มาโนชย์  วงศ์แวว ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3   ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 40 ราย ณ วัดหนองคูสุวรรณาราม ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบููรณ์ และช่วงบ่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ของฟาร์มจิ้งหรีด  allbugs  เจ้าของ นางสาวอิงครัตน์  ธัญศิรธนารมย์ เลขที่ตั้งฟาร์ม 88 ม.11 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์  จำนวนโรงเรือน 1 หลัง จำนวนบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด 18 บ่อ ขนาดบ่อเลี้ยง 14x38x3 ม. กำลังการผลิต 2 ตัน/เดือน สรุปผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องด้านโครงสร้างฟาร์ม และเอกสารการเลี้ยงที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งเอกสารให้กับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป

ภาพกิจกรรม
   
   
 
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ