ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564


 
         วันที่ 26 มกราคม 2564  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางการผลิต การตลาด ได้อย่างเหมาะสม เป็น Smart Farmer ต้นแบบในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เกษตรกรจำนวน 10 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ