การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโคกระบือของอีสาน  ภายใต้นโยบาย “คงรายเดิม เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี”  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  และตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกร  เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเท

ในสถานการณ์ปัจจุบัน  โคเนื้อและกระบือของประเทศไทยมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากหลายสาเหตุได้แก่  ความผันผวนทางด้านราคาโคเนื้อในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552  และการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำการเกษตร  โดยการใช้เครื่องจักรกลแทนการใช้แรงงานสัตว์  เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจึงพากันเปลี่ยนอาชีพโดยการนำพื้นที่ที่เคยเลี้ยงสัตว์ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่รัฐบาลประกันราคา  ทำให้พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโค-กระบือลดลง  และการปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมากขึ้น  จึงเกิดผลกระทบกับสุขภาพถึงขั้นมีอันตรายต่อชีวิตของโค-กระบือ  เกษตรกรจึงไม่สามารถเลี้ยงโค-กระบือต่อไปได้  จึงเลิกเลี้ยงและขายโค-กระบือทิ้ง  แม่โค-กระบือถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์และส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  ทำให้โค-กระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากการสำรวจข้อมูล  ปี 2556  จังหวัดชัยภูมิมีการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือจำนวน  96,626  ตัว  จำนวนเกษตรกร 12,478 ครัวเรือน  และจากการสำรวจ  ปี  2557  มีโคเนื้อ-กระบือ  เหลือเพียง  75,979 ตัว  ลดลง  21.37 เปอร์เซ็นต์  เกษตรกรจำนวน 10,702 ครัวเรือน  ลดลง 14.23 เปอร์เซ็นต์ 
                  จากการพิจารณาศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิที่มีพื้นที่กว้างขวางเป็นลำดับ 7 ของประเทศ  แต่มีปริมาณน้ำน้อย  ทำให้การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งมักประสบปัญหาและความเสียหายอยู่เสมอ  รวมทั้งเกษตรกรมีภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงโค-กระบือที่ดีอยู่แล้ว นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้พิจารณาเห็นโอกาสและศักยภาพดังกล่าวและเนื่องจากในปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกือบทุกชนิด  และเพื่อเป็นการลดอุปทาน (Supply)  สินค้าเกษตรออกจากตลาดของประเทศ  จึงกำหนดนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพการเกษตรของเกษตรกรชาวชัยภูมิ  จากการเกษตรกรรมไปสู่การปศุสัตว์โดยเฉพาะโค-กระบือ  “โดยกำหนด ที่จะสร้างให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางโค-กระบือของอีสาน”  (Hub of cattle in Esan)  จึงมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คงรายเดิม  เพิ่มรายใหม่  ใช้เทคโนโลยี” มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการดังกล่าว  จึงได้จัดงาน “มหกรรมโค-กระบือ ชัยภูมิ  เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน” .

 

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds