ประกาศสอบราคา

 

2564 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27/5/64)
2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ
2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2563
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
2563 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
2563 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563 รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษต
2563 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 หลัง
2563
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 หลัง
2563

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง

* เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
* แบบสรุปราคากลางค่าก่อร้าง

2563 การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รถบรรทุก (ดีเซล)

*
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
2562
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

2561

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
2561 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
2560 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1)
  ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
   
  ประกวดราคาซื้อเครื่องสับย่อยหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  -รายละเอียดคุณลักษณะ
   
2559 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 15 รายการ
  - ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 7 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า
จำนวน 1 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายกา
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 14 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
   
2558 - ประกาศยกเลิกสอบราคาวัดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ ์ จำนวน 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
  - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
   
2557
2557
2556
2554
2552
  ผลการสอบราคา
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน
 

ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

 

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

 

 

ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

 

ปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

 


ปีงบประมาณ 2557

 

ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556
 

ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2552

 

ปีงบประมาณ 2551