โครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ปี 2557   ชื่อโครงการ :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำ

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โคเนื้อ

ที่
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมดำเนินการ
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 1 กลุ่ม ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  -เร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้วยการผสมเทียม/ติดตามลูกเกิด        1,239 / 743 ตัว 13 อำเภอ
3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  -พัฒนาปรับปรุงสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ/ติดตามลูกเกิด 3,950 /2,370 ตัว 13 อำเภอ
4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยภูมิ  -โครงการย่อย : เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากลอมฟางสู่ฟางอัดก้อน 2 กลุ่ม อ.เมือง,อ.จัตุรัส
5 กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ        เท้าเปื่อย 106,117 ตัว 16 อำเภอ
6 กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบรูเซลโลซีส 1,650 ตัว 16 อำเภอ

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โคนม

ที่
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมดำเนินการ
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  -พัฒนาปรับปรุงสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ/ติดตามลูกเกิด 700 /420 ตัว 2 อำเภอ
2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์   พัฒนาโคนมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี  ดังนี้                         1 ตรวจประเมินฟาร์ม                2 พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มที่ดี  3 ฟาร์มสาธิตคลินิกโคนม                      50ฟาร์ม10ฟาร์ม 1 ฟาร์ม อ.เทพสถิต            อ.คอนสวรรค์
3 กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ        เท้าเปื่อย 2,452 ตัว 16 อำเภอ

 

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระบือ

ที่
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมดำเนินการ
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเลี้ยงกระบือ 1 กลุ่ม ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร                  กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  -พัฒนาปรับปรุงสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ/ติดตามลูกเกิด 130 /78 ตัว 13 อำเภอ
3 กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ        เท้าเปื่อย 6,043 ตัว 16 อำเภอ
4 กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 7,900 ตัว 16 อำเภอ

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แพะ-แกะ

ที่
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมดำเนินการ
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
1 กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ        เท้าเปื่อย 1,823 ตัว 16 อำเภอ

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สุกร

ที่
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมดำเนินการ
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
1 โครงการปรับปรุงโรงชำแหละสุกรขนาดเล็ก ปรับปรุงโรงชำแหละสุกรขนาดเล็ก 1 แห่ง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

 

 

งาน/โครงการ

งาน/โครงการ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

แผนงาน                :  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิตที่  4         :   เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แผนงาน             :  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

 1. กิจกรรมพัฒนาโคนมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี  -  พัฒนาระบบโคนม
 2. การพัฒนาเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาปศุสัตว์
 5. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ที่จะได้รับการประกันภัยอุบัติเหตุ
 6. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 7. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 8. โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
 9. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 10. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 11. ธนาคารโค- กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
 12. ปศุสัตว์อินทรีย์
 13. โครงการประชุม  สัมมนา  การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  64  จังหวัด 
รหัสงาน  กิจกรรม
   
2555  1010402
งาน/โครงการ ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม    
 
1. กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน
สัมนาและฝึกอบรม เป้าหมาย 6   ครั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย 720   ราย
2555  1040211  

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

งาน/โครงการ ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
กิจกรรม    
 
กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
1. อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการฝึกพื้นฐาน      
2. อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการฝึกทบทวน เป้าหมาย 100 ราย
3. อาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
     

 

2555  1040218  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์(พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่)
2555  1040225  

กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

http://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank1.gif
1. พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ
  1 ครั้ง
1.1 จัดตั้งกลุ่มและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
http://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gif
1. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   1 กลุ่ม
3. ฝึกอบรมเกษตรกร   25 ราย
http://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank1.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gif
1.2 การเสวนาเกษตรกรการอนุรักษ์และพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์จากควายไทย
เป้าหมาย 1 ครั้ง
1. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. สนง. ปศจ.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1 กลุ่ม
3. สนง.ปศจ.ฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 20 ราย
http://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gifhttp://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank1.gif,http://tlps.dld.go.th/pbs/image/bar_blank2.gif
4. สนง.ปศจ. คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน
เป้าหมาย 5 ราย
5. สนง.ปศจ.ฝึกอบรมเกษตรกรใช้แรงงานกระบือ เป้าหมาย 10 ราย

 

2555  1040237  กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
2555  1040238  กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
2555  1040401  กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมเตรียมพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี (ฟาร์มโคนม)

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
รหัสงาน  กิจกรรม
2555  1010607  กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (สนง.ปศจ.)
2555  1010609  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กิจกรรมรองเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยวิธีการผสมเทียม (ปศุสัตว์จังหวัด)
2555  1021200  กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
2555  1021216  กิจกรรมหลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ (สนง.ปศจ.)
2555  1021217  กิจกรรมหลักป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
2555  1021301  กิจกรรมหลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
2555  1040205  กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
รหัสงาน  กิจกรรม
2555  1031104  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สนง.ปศจ.)
2555  1031105  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พรบ. สนง.ปศจ.)
2555  1031108  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ สนง. ปศจ.)
2555  1031111  กิจกรรมหลัก ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก(ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ (สนง.ปศจ.))
2555  1031118  กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรองแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2555  1031213  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย เฝ้าระวังสารตกค้าง (monitoring plan)
2555  1031214  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยตรวจติดตามการใช้ยาสัตว์และวัตถุอันตราย
2555  1031215  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
2555  1031217  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพัฒนาโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
2555  1032112  กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรองตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

[กลับด้านบน]