ประชากรสัตว์ปี 2563    
   
   
   
   
ประชากรสัตว์ปี 2558
   
ประชากรสัตว์ปี 2557    
ประชากรสัตว์ปี 2556    
ประชากรสัตว์ปี 2555    
ประชากรสัตว์ปี 2554    
ประชากรสัตว์ปี 2553    
ประชากรสัตว์ปี 2552    
ประชากรสัตว์ปี 2551    
ประชากรสัตว์ปี 2550    
ประชากรสัตว์ปี 2549    
   

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 เมษายน 2564)
 
ปี 2565
 
สถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่จังหวัดชัยภูม  
 
ปี 2564
 
ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
ฟาร์มไก่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
รายชื่อร้านขายอาหารสัตว ฟาร์่มมาตรฐาน ไก่เนื้อ
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ฟาร์มมาตรฐาน ไก่ไข่
ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มมาตรฐาน สุกร
  ฟาร์มมาตรฐาน เป็ดเนื้อ ฟาร์มมาตรฐาน ผึ้ง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมาตรฐาน จิ้งหรีด
รายชื่อโรงฆ่าสัตว รายชื่อสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกที่ได้รับรอง GAP
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยภูม ฟาร์มมาตรฐาน โคนม
ศูนย์รับน้ำนมดิบ ในจังหวัดชัยภูม  
     
 
ปี 2562
 
ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
ฟาร์มไก่พันธุ์ ที่ได้รับรอง GAP
รายชื่อร้านขายอาหารสัตว ฟาร์่มมาตรฐาน ไก่เนื้อ
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) ฟาร์มมาตรฐาน ไก่ไข่
ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มมาตรฐาน สุกร
โรงงานผลิตอาหารสัตว์  
รายชื่อโรงฆ่าสัตว  
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยภูมิ  
ศูนย์รับน้ำนมดิบ ในจังหวัดชัยภูมิ  

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
 
ปี 2559
ปี 2557
สถานพยาบาลสัตว์(คลินิก)ในจังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์ รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)
ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์
รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ รายชื่อโรงฆ่าสัตว์
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยภูมิ  
ศูนย์รับน้ำนมดิบ ในจังหวัดชัยภูมิ  

 

ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม (ข้อมูล ณวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
 
ปี 2559
ปี 2557
ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มเป็ดเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ ฟาร์มเป็ดเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มผึ้งเนื้อที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มไก่พันธุ์ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดชัยภูมิ

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์์ี ปี 2554
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ี ปี 2554
สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยการปศุสัตว์ี ปี 2554

 

สรุปโครงการธนาคารโคกระบือ ฯ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556

 

index

 

...
...