จังหวัดชัยภูมิ  ขอเชิญชวนซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยจากเขียงสะอาด

           

               นายจรินทร์  จักกะพาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า จังหวัดชัยภูมิได้จัดทำโครงการบูรณาการพัฒนาเขียงสะอาดจังหวัดชัยภูมิ  โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, อำเภอต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในตลาดสดและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดชัยภูมิ  ให้ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ซึ่งได้ดำเนินการรับรองเขียงสะอาดแล้ว  จำนวน  12  เขียง   ได้แก่

1.  พ่อเส็งเขียงหมู      นายเส็ง  ไหชัย  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง) ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
2.  เทพนะฟาร์มเขียงหมู   นางจินจิรา  เทพนะ  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
3.  เจี๊ยบเขียงหมู     นางสาวจิรพร  ไหชัย ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
4.  แม่กิมหุ่นเขียงหมู     นางกิมหุ่น  แซ่ลี้ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
5.  พ่อแหล่  ลาบ  ก้อย    นายสนาม  ถนอมสัตย์  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
6.  พ่อลอยเขียงหมู     นายลอย  ศรีห้วยไพร ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
7.  ปทิตตาเขียงหมู     นางปทิตตา  ยะสูงเนิน  ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่    ตำบลหนองบัวใหญ่    อำเภอจัตุรัส
8.   กนกพรเขียงหมู    นางกนกพร  ชาติวิเศษ  ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส 
9.  สมพงษ์บริการ      นายสมพงษ์  ทองดี  เลขที่  6/2   หมู่ที่  8   ตำบลสระพัง   อำเภอบ้านแท่น 
10.  แม่รัก  เขียงหมู  นางรัก  แว่นทิพทย์  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  (ตลาดแลง)  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
11.  สำฤทธิ์  เขียงหมู   นางสัมฤทธิ์  อ่อนเขว้า  ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง) ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า 
12.  โชคณรงค์  เขียงหมู  นายณรงค์  ชิงชัยภูมิ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง) ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า

              สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และมีกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ ที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยทางอาหารด้านปศุสัตว์ นั้น จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพัฒนาเขียงสะอาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในตลาดสดและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดชัยภูมิ ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

                  สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดตามโครงการนี้ หมายถึง แผงจำหน่ายในตลาดสด แผงจำหน่ายนอกตลาดสด และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจ รับรอง คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน, ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน , สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ , ผู้แทนจากสมาคมตลาดในพื้นที่ , ผู้แทนชมรมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ และ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

             ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สามารถขอแบบฟอร์ม และยื่นขอรับการตรวจประเมินได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ โดยหลักเกณฑ์สำคัญ คือ

- เนื้อสัตว์ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน
- แผงจำหน่ายต้องรักษาความสะอาดเสมอ
- เนื้อสัตว์วางแยกกับเครื่องในสัตว์
- เขียง มีดและอุปกรณ์ ต้องล้างทำความสะอาดเสมอ
- ผู้จำหน่ายสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด
- ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นโรคติดต่อจากคนสู่สัตว์ มีสุขภาพดี
- สิ่งแวดล้อมรอบสถานที่จำหน่ายต้องสะอาด 
            

 
 
ภาพกิจกรรม
   
   


มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ 29 กันยายน 2553
ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีมอบใบรับรองฯ
ปศุสัตว์จังหวัดกล่าวรายงาน
พ่อเส็งเขียงหม นายเส็ง ไหชัย
เทพนะฟาร์มเขียงหมู นางจินจิรา เทพนะ
เจี๊ยบเขียงหมู นางสาวจิรพร ไหชัย
แม่กิมหุ่นเขียงหมู นางกิมหุ่น แซ่ลี้
พ่อแหล่ ลาบ ก้อย นายสนาม ถนอมสัตย์
พ่อลอยเขียงหมู นายลอย ศรีห้วยไพร
ปทิตตาเขียงหมู นางปทิตตา ยะสูงเนิน
กนกพรเขียงหมู นางกนกพร ชาติวิเศษ
สมพงษ์บริการ นายสมพงษ์ ทองดี
ผู้ประกอบการอำเภอจัตุรัส
ผู้ประกอบการอำเภอบ้านแท่น
ผู้ประกอบการอำเภอบ้านเขว้า
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สำหรับชิม
ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่าย
หัวหน้าส่วนชิมผลิตภัณฑ์
หัวหน้าส่วนชิมผลิตภัณฑ์
หัวหน้าส่วนชิมผลิตภัณฑ์
หัวหน้าส่วนชิมผลิตภัณฑ์