รวบรวมโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
เอกสารวิชาการ/งานวิจัยภายในหน่วยงาน
ผู้วิจัย
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในโคนมของจังหวัดชัยภูมิ 1.นางสาวทับทอง  บุญเติม
2. นางสาวตรองรัก  บุญเติม
การตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อไก่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ชุดตรวจสอบ cm-test (r001)

1.นายชุมพล  นาครินทร์   
2.นายสัตวแพทย์อดิศร  ชาติสุภาพ

การสำรวจและการวิเคราะห์สภาพโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (r002)

1.นายสัตวแพทย์ชุมพล  นาครินทร์
2.นายสัตวแพทย์ชาญชัย  จุลโลบล

การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเทียมและการควบคุมโรคในฟาร์ม ของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ (r003)

1.นายบุญเกื้อ   ปิ่นประสงค์
2.นางศรีสมัย   โชติวนิช
คุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมจังหวัดชัยภูมิระหว่างปี  2550-2552 ( r006) 1.นายชุมพล    นาครินทร
2.นางนัฐฐา   ศิริเจริญไชย
3.นายคมวุฒิ  ธรรมสาร์

การสำรวจโรคเลปโตสไปโรซิสทางซีรั่มวิทยา ในสุกร, สุนัข, โคเนื้อ, กระบือ และโคนม (r004)
ในจังหวัดชัยภูมิ

 

1.นางศรีสมัย   โชติวนิช
2.นายบุญเกื้อ   ปิ่นประสงค
์ 3.นางดวงใจ   สุวรรณเจริญ

สภาวะโรคขี้ขาวของไก่พื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ (r005)

 

1.นางศรีสมัย   โชติวนิช
2.นายบุญเกื้อ  ปิ่นประสงค์
3.นางจุฑามาศ   สมไชย

งานวิจัย กรมปศุสัตว
วัคซีน  
งานวิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ ของสถาบันสุขภาพสัตว์  
งานวิจัยด้านการผลิตสัตว  
งานวิจัย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
งานวิจัย ผลงานวิชาการ สำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
งานวิจัยด้านอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์  
งานวิจัยด้านโภชนะอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์  
 

[ home ]