สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

องค์ความรู้กรมปศุสัตว์

องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน            1.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2545-2554
             2.การผลิตหม่ำนางลำยูร  ฐานวิสัย
             3.โครงการบูรณาการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดชัยภูมิ
           4.การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
             5.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 (นายไฉไล แช่อึ้ง)
           6.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2554 (นายวัชระพงษ์  บุญโสม)
          7.กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยหินฝนพัฒนา
            9.อาสาปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ดีเด่น (นายมงคล  ศรีดาวฤกษ์)
10.ศูนย์การเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ (นายบุญเรือง ชัยมีแรง)
11.ความพอเพียงสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ (นายชลอ บุญเกิน)
         
          
องค์ความรู้ภายนอกหน่วยงาน
1.การใช้กระบือไถนา(ปศุสัตว์อำเภอ และกศน.อำเภอแวงน้อย)
เพชรบูรณ์โมเดล