เขียงสะอาดในจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
ชื่อสถานที่จำหน่าย
ที่ตั้งสถานจำหน่าย
เลขที่ใบรับรอง
ประเภท
เนื้อสัตว์
ตลาด
ตำบล
อำเภอ
1 นายเส็ง  ไหชัย   พ่อเส็งเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-03-ชย-001/2553 เนื้อสุกร
2 นางจินจิรา  มุ้งสมัคร หมูจินเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-03-ชย-002/2553 เนื้อสุกร
3 นางสาวจิรพร  ไหชัย   เจี๊ยบเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-03-ชย-003/2553 เนื้อสุกร
4 นางกิมหุ่น  แซ่ลี้   แม่กิมหุ่นเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-03-ชย-004/2553 เนื้อสุกร
5 นายสนาม  ถนอมสัตย์   พ่อแหล่  ลาบ  ก้อย   ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า C-03-ชย-005/2553 เนื้อโค
6 นายลอย  ศรีห้วยไพร   พ่อลอยเขียงหมู   ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-03-ชย-006/2553 เนื้อสุกร
7 นางปทิตตา  ยะสูเนิน ปทิตตาเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-03-ชย-007/2553 เนื้อสุกร
8 นางกนกพร  ชาติวิเศษ กนกพรเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-03-ชย-008/2553 เนื้อสุกร
9 นายสมพงษ์  ทองดี สมพงษ์บริการ เลขที่ 6/2  หมู่ที่ 8 สระพัง บ้านแท่น C-03-ชย-009/2553 เนื้อโค
10 นางรัก  แว่นทิพย์ แม่รัก  เขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-๐๓-ชย-๐๑๐ / ๒๕๕๔ เนื้อสุกร
11 นางสำฤทธิ์  อ่อนเขว้า สำฤทธิ์  เขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-๐๓-ชย-๐๑๑ / ๒๕๕๔ เนื้อสุกร
12 นายณรงค์  ชิงชัยภูมิ โชคณรงค์  เขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดแลง)  บ้านเขว้า บ้านเขว้า P-๐๓-ชย-๐๑๒ / ๒๕๕๔ เนื้อสุกร
13 เทสโก้  โลตัส  สาขาชัยภูมิ เลขที่ 171  ถนนสนามบิน ในเมือง เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-013/2554 เนื้อไก่
14 เทสโก้  โลตัส  สาขาชัยภูมิ เลขที่ 171  ถนนสนามบิน ในเมือง เมืองชัยภูมิ P-๐๓-ชย-๐๑4 / ๒๕๕๔ เนื้อสุกร
15 เบทาโกร ช็อป เลขที่ 31/5-7  ถนนหฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-015/2554 เนื้อไก่
16 เบทาโกร ช็อป เลขที่ 31/5-7  ถนนหฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-016 / 2554 เนื้อสุกร
17 บริษัทมหาชนจำกัด  บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ   เลขที่ 99  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-017/2554 เนื้อไก่
18 บริษัทมหาชนจำกัด  บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ   เลขที่ 99  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-018 / 2554 เนื้อสุกร
19 บริษัทมหาชนจำกัด  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ เลขที่ 999  ถนนชัยภูมิ  - สีคิ้ว บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-019/2554 เนื้อไก่
20 บริษัทมหาชนจำกัด  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ เลขที่ 999  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-020 / 2554 เนื้อสุกร
21 นางคำพัน  เต่าเถื่อน คำพันเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-๐๓-ชย-๐21 / ๒๕๕5 เนื้อสุกร
22 นางนภาพร  เอกบัว นภาพรเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-๐๓-ชย-๐22 / ๒๕๕5 เนื้อสุกร
23 นางสุมาลี  ผาด้วง สุมาลีเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-๐๓-ชย-๐23 / ๒๕๕5 เนื้อสุกร
24 นางดารุณี  บุตรแสน ดารุณีเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-๐๓-ชย-๐24 / ๒๕๕5 เนื้อสุกร
25 นายไพรวัลย์  เต่าเถื่อน ไพรวัลย์เขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส P-๐๓-ชย-๐25 / ๒๕๕5 เนื้อสุกร
26 นายคัชฑา  รุจิกุลรัตน์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (สาขาจัตุรัส) ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส Br-๐๓-ชย-๐26 / ๒๕๕5 ชิ้นส่วนไก่เนื้อ
27 นายคัชฑา  รุจิกุลรัตน์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (สาขาชัยภูมิ2) ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ Br-๐๓-ชย-๐27 / ๒๕๕5 ชิ้นส่วนไก่เนื้อ
28 นายวิชัย  ยางลาด เจ้แหม่มเขียงเนื้อ เลขที่ -  หมู่ที่ 3 โคกสะอาด หนองบัวระเหว C-03-ชย-028/2555 เนื้อโค
29 นายคำเตือน  กูลแย้ม คำเตือนเขียงเนื้อ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว C-03-ชย-029/2555 เนื้อโค
30 นายเสริมส่ง  เนตรทิพวัลย์ เสริมส่งเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว P-03-ชย-030/2555 เนื้อสุกร
31 นางวิไลวรรณ  เทียมจัตุรัส วิไลวรรณเขียงหมู ตลาดสดตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว P-03-ชย-031/2555 เนื้อสุกร
32 นายนิกร  รัตนวิชัย นิกรหมูชำแหละ สี่แยกอนามัย หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว P-03-ชย-032/2555 เนื้อสุกร
33 นางสาวมะลิวรรณ  ฟ้าครอบ เปียว - ปาน หมูสด เลขที่  450/5  หมูที่ 17 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว P-03-ชย-033/2555 เนื้อสุกร
34 นายชำนาญ  เจริญภูมิ ชำนาญเขียงเนื้อ เลขที่ 220  หมู่ที่10 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ C-03-ชย-034/2555 เนื้อโค
35 นางวงเดือน  แคนลา ถนอมฟาร์มเขียงเนื้อ เลขที่ 55  หมู่ที่ 6 เก่าย่าดี แก้งคร้อ C-03-ชย-035/2555 เนื้อโค
36 นายนิรุจ  บุญเกิด นิรุจเขียงหมู เลขที่ 534  หมู่ที่ 1 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ P-03-ชย-036/2555 เนื้อสุกร
37   ร้านบ้านน้อย เลขที่ 447  หมู่ที่ 1 บ้านยาง เมืองชัยภูมิ Br-๐๓-ชย-๐37 / ๒๕๕5 ชิ้นส่วนไก่เนื้อ
38 บริษัทมหาชนจำกัด  บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ   เลขที่ 99  ถนนชัยภูมิ บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ D-03-ชย-038/2556 เนื้อเป็ด
39 บริษัทมหาชนจำกัด  บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาชัยภูมิ   เลขที่ 99  ถนนชัยภูมิ บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ C-03-ชย-039/2556 เนื้อโค
40 บริษัทมหาชนจำกัด  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ เลขที่ 999  ถนนชัยภูมิ บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ D-03-ชย-040 / 2556 เนื้อเป็ด
ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2556
ข้อมูล PDF
ข่าวมอบใบประกาศเขียงสะอาด เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2555
ข่าวมอบใบประกาศเขียงสะอาด