google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์

ขออนุญาต


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง วาระสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ “ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยผู้เลี้ยงโคกระบือให้เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน”
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมการจำหน่ายพัสดุชำรุกโดยวิธีขายทอดตลาด

--ประกาศต่อ--
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักซากและสถานจัดเก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านลำธารซีฟู้ด ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนในการปฏิบัติงานลงพื้นที่

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า มอบหญ้าอาหารสัตว์ โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธาน พร้อมทั้งปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ในการมอหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่่ตำบลกะฮาด จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและติดตามนายไชยาพรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพิธีเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน ณ อำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอหนองบัวแดง

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีมอบกระบือให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ พลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทานกองกำลังจิตอาสา ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เป็นโคเพศเมีย จำนวน 30 ตัว มูลค่ารวม 840,000 บาท ส่งมอบให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1ตัว เพศเมีย 1 ตัว

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง จัดพิธีมอบกระบือพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เป็นกระบือเพศเมีย จำนวน 2 ตัว

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปสุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร และบริการผสมเทียมกระบือแก่เกษตรกร ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 1 ตัว

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนช่อระกา บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 และลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาเเผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566  

วันที่ 7 กันยายน  2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร องค์ความรู้ในการป้องกันและการกลับมาเลี้ยงใหม่” ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุGAPฟาร์มไก่พันธุ์ ชื่อฟาร์ม ซับใหญ่ชัยภูมิฟาร์ม ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566

วันที่ 1 กันยายน  2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  จัดกิจกรรมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village อำเภอเนินสง่า

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง บุญเติม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม แพะ แกะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าปศุสัตว์”  ภายใต้โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส จัดพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดทรายขาว บ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ดำเนินการตรวจสอบและติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในพื้นที่อำเภอคอนสาร ครั้งที่ 2/2566 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อในพื้นที่ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ และ เก็บตัวอย่างซีรั่มโคนม ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ิ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอภูเขียว และสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอคอนสาร อบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายศิริวัฒน์ มาม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นโคเพศเมียทั้งหมดจำนวน 35 ตัว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในฐานะเป็นคณะผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มสุกร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรชุมชนบ่อแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ ชาวชัยภูมิใส่ใจ รู้เท่าทันภัยพิษสุนัขบ้า “ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM (รายใหม่)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ทำสมุดรูปพรรณม้าและเก็บตัวอย่างซีรั่มม้า เพื่อการเฝ้าระวังโรคตามกิจกรรม Sentinel surveillance ภายใต้แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  sickness) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลนาฝาย จำนวน 14 ราย  

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกรก้าวไกล โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธาน ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส  

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระเหว บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ณ วัดลำปอแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ิ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และปศุสัตว์ OK ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566 ผ่านระบบ VDO conference โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี

 

กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ


ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ

zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://workd.go.th/

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
หน่วยงานสะอาด
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-44821-307, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน