[ หน้าหลัก ] [ข้อมูลองค์กร ] [ เอกสารเผยแพร่ ] [งานวิจัย ] [องค์ความรู้ ] [เวปไซด์หน่วยงานในสังกัด ]

 

  บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับเลี้ยงสัตว์
   

Zoning ชัยภูมิ

เขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ การปลูกอ้อย การปลูกข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้จืด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ การปลูกอ้อย การปลูกข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้จืด

อำเภอภูเขียว แก้งคร้อ คอนสวรรค์ บ้านแท่น

 

เขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ การปลูกอ้อย การปลูกข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้จืด

อำเภอคอนสาร หนองบัวแดง ภักดีชุมพล เกษตรสมบรูณ์

เขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ การปลูกอ้อย การปลูกข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้จืด

อำเภจัตุรัส เทพสถิต เนินสง่า ซับใหญ่ บำเหน็จณรงค์

เขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ การปลูกอ้อย การปลูกข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้จืด

อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวระเหว

 

 

=top =
 

 

 

...
...