บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอเมือง
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพภิเษก โคเนื่อเพศเมีย จำนวน 22 ตัว กระบือเพศเมีย 34 ตัว
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
-ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาด (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้แก่ประชาชน พ.ศ.2562
เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 


**ใบแสดงความจำนง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ**

 

 


สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์

 

 

...
...