ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (8/7/64)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18/6/64)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27/5/64)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอเมือง
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพภิเษก โคเนื่อเพศเมีย จำนวน 22 ตัว กระบือเพศเมีย 34 ตัว
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
-ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาด (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้แก่ประชาชน พ.ศ.2562
เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 


**ใบแสดงความจำนง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ**

 

 


สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์

 

 

...
...