สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่
167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ต. ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์  

044821307, 044811926

0-4481-2334
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 11 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ต่อ 12  
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต่อ 13
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 14 

หรือ

044811926

ฝ่ายบริหารทั่วไป 044-821307
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 044811927
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 044-811928
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 044-811929


เลขที่ผู้เสียภาษีอากร
0-9940-00312-67-9
โทรสาร

0-4481-2334 ต่อ 18 

e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website
http://pvlo-cpm.dld.go.th/

    Chaiyaphum Provincial Livestock Office

Address
167/14
Chaiyaphum Provincial Chief Livestock Office ,
Ong Karn Borriharn Suan Changwad   Sai 1 Road, Muang District. Chaiyaphum.  36000
Telephone  
+66 4481 2334,
General Management ext. 11
Livestock technology development. ext. 12 
Animal health development. ext. 13
Livestock technology development. ext. 14
Fax
+66 4481 2334  ext. 18
e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
website :
http://pvlo-cpm.dld.go.th/

 
แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ 167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 044-811926 044-821307,044812334
E-mail : pvlo_cpm@dld.go.th www.dld.go.th/pvlo_cpm

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาน
FAX
มือถือ e-mail 
1
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 0 - 4481 - 2334 ต่อ 17   084-8288665  
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 โทร 044-821307 0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm@dld.go.th
2
นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ     081-2821203  
3
นายณรงค์ นาคราช เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส     095-1419259  
4
นางสาวศศิธร หิรัญเขว้า เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน     083-6175606  
5
นางสาวพรทิภา ฮาดวิเศษ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     092-9635535  
6
นางสาวหัถยา ศรีวงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     095-6303875  
7
นายธนารัตน์ สิริสัตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     083-7989695  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร 044-811926 044-821307 0 - 4481 - 2334 ต่อ11
ต่อ 18
  pvlo_cpm@dld.go.th
8
นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 0-4481-2334 ต่อ 11   082-7553090  
9
นางสาวชลดา  แพงสา นักจัดการงานทั่วไป 0-4481-2334 ต่อ 11   082-6194480  
10
นางลำยวน  ประสานเนตร พนักงานพิมพ์ระดับ 3 0-4481-2334 ต่อ 11   093-4849122  
11
นายรุ่งโรจน์  ภูศักดิ์ พนักงานพิมพ์ระดับ 4 0-4481-2334 ต่อ 11   065-1200180  
12
นายประยุทธ  ศรีรังกา พนักงานขับรถยนต์ 0-4481-2334 ต่อ 11   088-5951470  
13
นายสุรพงศ์  วันเมืองเก่า พนักงานขับรถยนต์ 0-4481-2334 ต่อ 11   062-1206974  
14
นายทรงศักดิ์  วงศ์สาระ ทำความสะอาด 0-4481-2334 ต่อ 11   087-2491504  
15
นายหนูดำ  จันทร์นามอม พนักงานรักษาความปลอดภัย 0-4481-2334 ต่อ 11   089-8492673  
16
นางสาวยุภา  วงศ์สาระ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (เฝ้าระวัง ASF) 0-4481-2334 ต่อ 11   087-2422644  
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  โทร 044-811928 0 - 4481 - 2334 ต่อ13
ต่อ18
  pvlo_cpm@dld.go.th
17
นางสาวทับทอง  บุญเติม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ     089-8456722  
18
นายเจตเมธี  สมัยกลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     083-2043258  
19
นายณัฐพล  คงปราโมทย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     065-5504665  
20
นางสาวปัณฑิตา   ฐานเจริญ นักวิทยาศาสตร์     093-4636434  
21
นายธีระพงษ์  พลมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล     085-3610739  
22
นายไมตรี  ผาดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     089-9473089  
23
นายยุทธนา  แก้วขวาน้อย พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล     081-8794156  
24
นายสมพร  กองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์     089-5783559  
25
นายมนตรี บานดี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     085-9214275  
26
นางสาวทัดดาว ธรรมครอง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์     064-6791150  
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 044-811929 0 - 4481 - 2334 ต่อ14
ต่อ18
  pvlo_cpm@dld.go.th
27
นายชุมพล  นาครินทร์   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ       089-5851556  
28
นางสาวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
086-7323263
 
29
นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล     088-3443248  
30
นายปิติพล  วันเมืองเก่า นักวิชาการสัตวบาล     086-4593510  
31
นางสัมฤทธิ์  ศรีโฉม นักวิชาการสัตวบาล     062-1640384  
32
นางสาวกุลวดี  คำมาก นักวิชาการสัตวบาล     083-2964698  
33
นายพงษ์สุพรรณ  คณิตชยานันท์ นักวิชาการสัตวบาล     098-1921972  
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 044-811927 0 - 4481 - 2334 ต่อ12
ต่อ18
  pvlo_cpm@dld.go.th
34
นายวิสันต์  ตอพรหม ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ (รก) 0-4481-2334 ต่อ 12   087-4248786
35
นางสาวนภาพร กองกาญจน์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 0-4481-2334 ต่อ 12   090-9816207  
36
นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 0-4481-2334 ต่อ 12   082-0684607  
37
นางสาวนฤมล บึงอ้อ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4481-2334 ต่อ 12   084-2933639  
  อำเภอเมืองชัยภูมิ 0 - 4481 - 1818     a3601@dld.go.th
38
นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ(รก) 0-4481-1818   088-3442399  
39
นายกัมลาศ  ชาติวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 0-4481-1818   095-6163235  
40
นางสาวณัฐฏนันท์ บุตรศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4418-1818   087-9259136  
41
นางสาวอนุสรา แย้มใย เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4481-1818   087-3369129  
42
นายพิทักษ์  พันธุ์สามารถ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 0-4481-1818   084-8275388  
43
นายสุรินทร์ ฐานเจริญ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4481-1818   086-8771298  
44
นายศิลปกร มั่นคง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4481-1818   095-8762015  
  อำเภอบ้านเขว้า     0 – 4489 - 1322
  a3602@dld.go.th
45
นางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า 0-4489-1322   081-9753039  
46
นายสมคิด  บำรุง เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-1322   098-1098591  
47
นายณัฐกร  ไกรนอก เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-1322   087-2416019  
48
นางสาวคำพลอย โบราณ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4489-1322   089-5763682  
49
นางสาวอรอุมา  บุญพิมพ์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4489-1322   097-9583347  
  อำเภอคอนสวรรค์   0 - 4486 - 7389
  a3603@dld.go.th
50
นายเจตพล กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  (รก) 0-4486-7389   087-2153449  
51
นางสาวโสภิตา   แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4486-7389   090-2409395  
52
นายพลางกุล อุปมา นักวิชาการสัตวบาล 0-4486-7389   091-8359612  
53
นางสุชาดา  ฉายศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4486-7389   087-2597335   
54
นางสาวนภัสสร บุญโนนแต้ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4486-7389   064-0954152  
  อำเภอเกษตรสมบูรณ์     0 – 4486 - 9152
  a3604@dld.go.th
55
นายพิพัฒน์  ดิเรกโภค นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (รก) 0-4487-6322   063-9716999  
56
นายจักรพันธ์  รุ่งเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4486-9152   093-4164500  
57
นางสาวรังสินี  พนมพรม ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4486-9152   093-3369435  
58
นายสุชาครีย์ คำนกขุ้ม ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4486-9152   061-0849344  
  อำเภอหนองบัวแดง     0 – 4487 - 2360
  a3605@dld.go.th
59
นายนำพล  นูโพนทอง สัตวแพทย์ชำนาญงาน (รก) 0-4487-2360   084-8234195  
60
นายพิทักษ์ บรรเทา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0-4487-2360   095-6701081  
61
นายสมคิด โคตรนาวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4487-2360   093-4628582  
62
นายกันต์ธร  สุวรรณโคตร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4487-2360   064-6522159  
63
นายศราวุฒิ  ธรรมเพ็ชร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4487-2360   084-8367507  
  อำเภอจัตุรัส   0 - 4485 - 1671
  a3606@dld.go.th
64
นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส 0-4485-1671   089-8485343  
65
นางสาวมิ่งขวัญ เกลี้ยงมีศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 0-4485-1671   085-7782900  
66
นายราชพฤกษ์ สามคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0-4485-1671   087-1893398  
67
นายประทีป  ไพศาลพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล 0-4485-1671   085-7737614  
68
นางสาวนิศา  ศุภษร ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4485-1671   087-8778806  
69
นางสาวนฤมล  สุ่ยสน ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4485-1671   080-2324806  
  อำเภอบำเหน็จณรงค์     0 – 4412 - 7131
  a3607@dld.go.th
70
นายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ 0-4412-7131   081-0488860  
71
นายรังสิต แหวนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 0-4488-2231   089-9919891  
72
นายโชคชัย  คงฉนวน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4412-7131   086-2556577  
73
นางทัศนีย์ แหวนชัย ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4412-7131   090-3763202  
74
นางสาวนิตยา  ชาญวิจิตร ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4412-7131   093-0736403  
  อำเภอหนองบัวระเหว     0 – 4489 - 7060
  a3608@dld.go.th
75
นายทินกร   โพธิ์พันธ์ทูล ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ (รก) 0-4489-7060   081-8193218  
76
นายศิริพงษ์ บำรุงศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 0-4489-7060   087-2023163  
77
นางสาวกาญจนา  กัณหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4489-7060   087-8745271  
78
นางสาวกัลยา  กัณหา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4489-7060   080-0031359  
79
นางสาวพิมลวรรณ โพธิ์พันธ์ทูล ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4489-7060   095-3533388  
  อำเภอเทพสถิต     0 – 4485 - 5181
  a3609@dld.go.th
80
นายชุมพล  รัตน์ชุรี  ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต 0-4485-5181   081-9550829  
81
นายอุทรณ์ คงฉนวน เจ้าพันกงานสัตวบาลชำนาญงาน 0-4485-5181   081-9677199  
82
นายนิรันดร์  เพียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4485-5181   091-8286723  
83
นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4485-5181   081-2665660  
84
นางศิราวรรณ  พูดคร่อง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4485-5181   098-4578313  
85
นายอิฐธิพนธิ์  มาทา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (สถานพยาบาลสัตว์) 0-4485-5181   097-9522131  
  อำเภอภูเขียว     0 – 4486 - 2159
  a3610@dld.go.th
86
นายทศพล ศวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (รก) 0-4488-6003   083-1006761  
87
นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4486-2159   088-6199363  
88
นายณัฐดนัย  นาสูงเนิน ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4486-2159   082-1567046  
89
นางอรุณี  สุทธวงค์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4486-2159   082-7483887  
  อำเภอบ้านแท่น     0 – 4488 - 6003
  a3611@dld.go.th
90
นายเสกสรรค์ เลิศกลาง ปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น 0-4488-6003   086-9044925  
91
นางสาวดรุณี สุริวงษ์ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4488-6003   093-3415368  
92
นายศราวุฒิ อันเพชร ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4488-6003   064-3089871  
  อำเภอแก้งคร้อ     0 – 4488 - 2231
  a3612@dld.go.th
93
นายถิรนันท์ ฉีดสูงเนิน ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ 0-4488-2231   087-0151831  
94
นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน รก. 0-4488-2231   081-6607287  
95
นายไพฑูรย์  จบสูงเนิน เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4488-2231   093-4574666  
96
นายวรวุฒิ  ชัยภาพ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4488-2231   080-4893329  
  อำเภอคอนสาร     0 – 4487 - 6322
  a3613@dld.go.th
97
นายเจกวินทร์ มิ่งโอโล ปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล รก. 0-4487-6322   087-7173890  
98
นายภูริวัจน์ บุญชุบ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4487-6322   064-9237945  
99
นางสาวปาณิดา ชาอุ่น ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4487-6322   096-8300905  
  อำเภอภักดีชุมพล   0 – 4482 - 8299
  a3614@dld.go.th
100
นายอุทรณ์ คงฉนวน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 0-4482-8299   086-9044925  
101
นายวรวุฒิ ชัยภาพ เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4482-8299   080-4893329  
102
นางสาวอรนุช  ก่อกำลัง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4482-8299   092-3809084  
  อำเภอเนินสง่า   0 - 4484 - 6446
  a3615@dld.go.th
101
นายปรีชา อันชำนาญ ปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า 0-4484-6446   099-1711010  
102
นางสาวภาวดี ศรีหาบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4484-6446   090-2913730  
103
นางสาวศิรินภา  เพ็งด้วง ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4484-6446   063-9240587   
104
นายนพเดช แตงทรัพย์ ช่วยงานด้านสัตว์ปีก 0-4484-6446   062-1020096  
  อำเภอซับใหญ่   0 – 4473 - 1079
  a3616@dld.go.th
105
นางสาวประจวบ  ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน (รก) 0-4412-7131   089-0970230  
106
นายประสงค์  แก่นร้านหญ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล 0-4473-1079   062-9830432  
107
นายณัฐพล  วะลัยศรี ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 0-4473-1079   061-1165956  
 

สรุปจำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง
จำนวน
ข้าราชการ
   
ปศุสัตว์จังหวัด  1 ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  2 ราย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  4 ราย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  0 ราย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว์ อาวุโส
 1 ราย
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  0 ราย
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 2 ราย
ปศุสัตว์อำเภอ อาวุโส  11 ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญการ  0 ราย
ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 3 ราย
สัตวแพทย์ชำนาญงาน 7 ราย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  1 ราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  6 ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 ราย
รวม
42 ราย
     
ลูกจ้างประจำ
   
พนักงานขับรถยนต์
2
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 4
1
ราย
พนักงานพิมพ์ ส 3
1
ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1
ราย
พนักงานทั่วไป
1
ราย
รวม
5
ราย
     
พนักงานราชการ
   
นักวิทยาศาสตร์ 1 ราย
นักวิชาการสัตวบาล   ราย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 ราย
พนักงานตรวจโรคสัตว์   ราย
เจ้าพนักงานสัตวบาล   ราย (ช่วยราชการ จำนวน 2 ราย)
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   ราย
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   ราย
รวม
ราย
 
 
จ้างเหมาบริการ
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล   ราย
พนักงานขับรถยนต์   ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย   ราย
พนักงานรักษาความสะอาด   ราย
รวม
  ราย
ปศุสัตว์ตำบล
   
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
ราย
 
 
รวมทั้งสิ้น
ราย
     

 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

          -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เดิมตั้งอยู่บ้านเลขที่  465 ก.  ถนนโนนม่วง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ)ภายใต้ชื่อสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดชัยภูมิ  จากหลักฐานที่บันทึกในทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พบว่ามีนายแก้ว  คงปรีชา  เป็นสัตวแพทย์จังหวัด  คนแรกในระหว่างปี  พ.ศ.  2465  ถึง  พ.ศ.  2488  และมีผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  18  ท่าน  โดยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ดำรงตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  คนปัจจุบัน 
-  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  167/14  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย  1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  บนเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  25  ตารางวา

มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 16 อำเภอดังนี้

1

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า

3

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์

4

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

5

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง

6

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส

7

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์

8

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว

9

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต

10

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว

11

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น

12

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ

13

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร

14

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล

15

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า

16

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่

 


ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

นายแก้ว คงปรีชา

13 มิ.ย. 2465 - 20 .ธ.ค. 2488

นายทวน ชมภูบุตร

6 ก.พ. 2489 - 30 พ.ย. 2490

นายสวัสดิ์ หรูสกุล

13 ธ.ค 2490 - 1 ก.ย.2494

นายสุระ ทิมมาศย์

20 ม.ค. 2494 - 9 ม.ค. 2496

นายสมชาติ บูรณะศิริ

30 ม.ค. 2497 - 28 ม.ค. 2502

นายสมาน ปาละนันท์

25 มี.ค. 2502 - 19 ธ.ค. 2504

นายสาโรจน์ ฉันทะกุล

20 ธ.ค. 2504 - 16 พ.ค. 2522

นายแสวง สิทธิเวช

19 พ.ย. 2522 - 7 ธ.ค. 2523

นายพิณ ยอดเพชร

3 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2524

นายเสริม ปฏิทัศน์

9 ธ.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2531

นายทินกร จินดาแก้ว

14 ธ.ค. 2531 - 14 ก.ย. 2535

นายไพศาล จุลฤกษ์

16 พ.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2538

นายอดิศักดิ์ ด่านวิวัฒน์พร

14 มี.ค. 2539 - 14 พ.ย. 2539

นายเสริมศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร

20 พ.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2540

นายสนใจ ถิ่นนคร

1 ธ.ค. 2540 - 18 มี.ค. 2546

นางชัชรีย์ นิตย์ธีรานนท์

24 มี.ค. 2546 - 18 พ.ย. 2546

นายศิริวุฒิ ปกมนตรี

22 ธ.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2547

นางศรีสมัย โชติวนิช

31 ม.ค. 2548 -

 
วิสัยทัศน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 
"ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภค และสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานการใช้ และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

           

 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ  การบัญชี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การบริหารงานบุคคล  และงานติดต่อประสานงานทั่วไป

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 1. ศึกษา  วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล  และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งในระบบจังหวัด  อำเภอ  ท้องถิ่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานงบประมาณ  (กำกับ  ดูแลงาน / โครงการตามพระราชดำริ  และโครงการพิเศษ)
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ  แผนงานในพื้นที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตร และประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา  แนะนำ  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน  ต่อไป
 7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร  เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์  ด้านวิทยาการสืบพันธุ์  การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

  • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์ม  หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง  ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
  • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน  มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
5. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
 • วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์  ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 • กำหนดกลยุทธ์  มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และให้คำปรึกษา  แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วนการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 

...