เดือน กุมภาพันธ์ 2557
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
         
1
ตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ อ.เนินสง่า
2 3

4
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 2 ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.เมือง

5
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านห้วยหินฝนพัฒนา หมู่ 8 ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล 
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.เมือง
6
 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่ากูบ หมู่ 1ตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่ 
--ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.เมือง

7
 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่ากูบ หมู่ 1ตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
--ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.บ้านเขว้า
8
ตรวจติดตามเขียงสะอาดร่วมกับปศข.3 อ.หนองบัวระเหว
-ท่านรองธนิตย์ ตรวจติดตามงานที่ อ.คอนสวรรค์
9 10
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.เกษตรสมบูรณ์
11
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.คอนสาร
12
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกร 13 ราย
--ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.บ้านแท่น
13
14
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและการคัดเลือกลักษณะโคเนื้อพันธุ์ดี”14/11/14
15
ร่วมงานมอบโค-กระบือ โครงการธนาคาร อ.เมือง
16 17 18
19 20 21
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อจัตุรัส
22
23 24
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.หนองบัวระเหว
25
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.ภักดีชุมพล
26
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.เทพสถิต
27
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.บำเหน็จ
28
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว อ.ซับใหญ่
 

เดือน มีนาคม 2557
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
         
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10 11
อบรม Smart Farmer  ของอำเภอคอนสวรรค์   ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
12
อบรม Smart Farmer
ณ  หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
13
อบรม Smart Farmer
ณ  หอประชุมอำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
14
อบรม Smart Farmer
ณ  อประชุมอำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
15
16 17
อบรม Smart Farmer

หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์      จังหวัดชัยภูมิ

18
ั  อบรม Smart Farmerณ  หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง         จังหวัดชัยภูมิ
19
อบรม Smart Farmerณ  ณ  หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว       จังหวัดชัยภูมิ
20
อบรม Smart Farmer ณ  หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ
21
อบรม Smart Farmer ณ  หอประชุมอำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ
22
23 24 25 26
27 28

29

 

30            

เดือน เมษายน 2557
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
             


เดือน พฤษภาคม 2557
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31