รายงานความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C)

 
รอบที่ 1/2566 คำสั่งแต่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD co-ordinator:DLD-C) ในระดับพื้นที่
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ DLD-C
  คำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ DLD-C
  แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C
  แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C
  เอกสารการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
   
  วาระการประชุมครั้งที่ 1/2566
  หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2/2566
  วาระการประชุมครั้งที่ 2/2566
  หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2566
  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566
  วาระการประชุมครั้งที่ 3/2566
  รายงานการประชุมและรูปภาพ
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566
  รูปภาพรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566
  รูปภาพรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566
  รูปภาพรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566
  รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่
  รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566
 
รอบที่ 2/2566 คำสั่งแต่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD co-ordinator:DLD-C) ในระดับพื้นที่
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ DLD-C
  คำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ DLD-C
  รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
  รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 (พิเศษ)
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 (พิเศษ)
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 (พิเศษ)
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
  หนังสือเชิญประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566
  หนังสือเชิญประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
  หนังสือเชิญประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  รายงานการประชุม
  รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566
  หนังสือเชิญประชุม
  ระเบียบวาระการประชุม
  รายงานการประชุม
  รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ

ภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์

  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 1 (พิเศษ)
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 2 (พิเศษ)
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 3 (พิเศษ)
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 1
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 2
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 3
  รูปภาพแสดงการประสานราชการ ครั้งที่ 4
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์
  สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  - โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50000 ไร่
  - โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
  - โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
  - โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
  รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
  - รูปภาพโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50000 ไร่
  - รูปภาพโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
  - รูปภาพโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
  - รูปภาพโครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

 

 

 

...
...