เอกสารรับรอง

   
 

ผลิตภัณฑ์

     
 
   
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ฮาลาล

 


                   เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2560  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชัยภูมิ  และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  นางมาลินี   เรืองจินดา  ประเภทโค –กระบือ  เลขที่ 115 หมู่ที่ 11  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อรับรองโรงเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลและใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

...
...