แบบก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด ขนาดเล็ก

โดย สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น