เอกสารเผยแพร่ของกรมปศุสัตว์

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563

  ปก
  คู่มือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์63
 

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์

 

บทความของกรมปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์

01

กระถิน

 
02

ข้าวโพด

 

03

ตัวอย่างสูตรผลิตอาหารหมัก

 

04

แพงโกล่า

 
05

ฟางแห้ง

 

การเพิ่มคุณค่าของฟางข้าว

 
06

มันสำปะหลัง

 

 

 

มันสำปะหลังหมักยูเรีย

ยอดและใบมันหมักเลี้ยงสัตว์

07

สับปะรด

 

การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด

08

หญ้าเนเปียร์

 

การทำหญ้าหมัก

 

เอกสารแนะนำเรื่องญ้าเนเปียร์ ตั้งแต่การปลูก การดูแล การหมักให้สัตว์กิน

 

คู่มือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

 

 

09

หญ้าแห้งคุณภาพ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

...
...