แหล่งที่มาของข้อมูล : เว็บไซด์กรมปศุสัตว์

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

กฎกระทรวง 58
กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 17
ข้อบัญญัติ 1
คำสั่งกรมปศุสัตว์ 19
ประกาศกรมปศุสัตว์ 44
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41
พระราชกฤษฎีกา 5
พระราชบัญญัติ 16
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 13
ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ 2
ร่างพระราชบัญญัติ 7
ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ 2
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ 1
   

 

 

 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   

 

รวมกฎหมาย อนุบัญญัติ ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

กฎหมายอนุบัญญัติตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 (อัพเดท 12/01/59 มี 26 ฉบับ)
 

🐴 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/007/12.PDF

🐔 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/347/10.PDF

🐘 ประกาศกรมปศุสัตว์ หลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตปลอดโรค FMD ในภาคตะวันออก 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/341/1.PDF

🐷 ประกาศกรมปศุสัตว์ ทำลายสิ่งของใดๆ 2558

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/341/3.PDF

🐤 ระเบียบกรมปศุสัตว์ การดำเนินการกับสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ.2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/335/3.PDF

🐮ประกาศกรมปศุสัตว์ การแจ้งและการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/334/3.PDF (มาตรา 11)

🐯ประกาศกรมปศุสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ.2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/307/5.PDF (มาตรา 34)
🌸ประกาศกรมปศุสัตว์ ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรอซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/25.PDF (มาตรา13(4))

🌺 ประกาศกรมปศุสัตว์ เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร GPS 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/21.PDF (มาตรา 9)

🍄ประกาศกรมปศุสัตว์ สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/19.PDF (ม.14,15)

💐ประกาศกรมปศุสัตว์ การทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/9.PDF (มาตรา24,25)

🌸 ปก กรม นำเข้า ส่งออก นำผ่าน ราชอาณาจักร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/258/9.PDF (มาตรา 31)

🌺 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดท้องที่ภาคตะวันออก เขตควบคุมโรคระบาด (เขต 2) 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/23.PDF (มาตรา 17)

🌹 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสัตว์ชนิดอื่น 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/20.PDF

🌷 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/251/16.PDF

🌼 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งสัตวแพทย์ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/245/1.PDF

🌺 ประกาศกรมปศุสัตว์ นำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ 2558 (จุดตรวจ 47 จุด)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/236/17.PDF (มาตรา 35)

💐 รบ กรม การจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/231/1.PDF (มาตรา 78 ว.3)
🌻 รบ กรม การเข้าสำนักงานหรือสถานประกอบการ ตาม ม.24,25 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/231/3.PDF (มาตรา 41 ว.4)

🌸 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/193/4.PDF

🌺 ระเบียบกรมปศุสัตว์ เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรค เขตปลอดโรค 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/186/2.PDF (มาตรา 18)

🌼 ปก กษ แต่งตั้งนายทะเบียน 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/180/7.PDF

💐  ประกาศกรมปศุสัตว์ บัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/180/8.PDF (มาตรา 45 วรรค2)

🌺 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดคุณสมบัติสัตวแพทย์และสารวัตร 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/147/6.PDF

🌸 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดท่าเข้าท่าออก 2558 (มี 46 ท่า)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/144/8.PDF (มาตรา 32(2))

🌷 ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดด่านกักกันสัตว์ 2558 (มี 58 ด่าน)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/120/21.PDF

   
   

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่3) พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สงวนเเละคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 บางมาตรา)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่เแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
   

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   

 


 

...
...