รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   2/2566

รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
 
1
รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
 
2
 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
 
3
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566
 
4
หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ"
 
5
 การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 หลักสูตร "การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ"
 
6
 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
 
7
 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
 
8
รายงานการประชุม
 
9
หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
 
10
 แผนการพัฒนาบุคลากร
เนื้อหาบทเรียน
 
11
คู่มือการใช้งานระบบ OCSC Learning Space สำหรับผู้เรียนของสำนักงาน ก.พ.
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
 
12
ใบประกาศนียบัตรของสำนักงาน ก.พ.
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
 
13
บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
 
14
 แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
 
15
 สรุปคะแนนประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
 
16
 ภาพการดำเนินหลักสูตร

 
 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  1/2566

รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
 
1
รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
 
2
แบบเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
 
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566
 
4
หนังสือขออนุมัติบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ"
 
5
พัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566 หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
 
6
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการ
 
7
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาพนักงานราชการ
 
8
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
 
9
รายงานการประชุม
 
10
หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
 
11
แผนการพัฒนาบุคลากร
 
12
คู่มือการใช้งานระบบ OCSC Learning Space สำหรับผู้เรียน ของสำนักงาน ก.พ.
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
 
13
ใบประกาศ
 
14
สรุปคะแนนติดตามการใช้ประโยชน์
 
15
บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
 
16
แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
 
17
ภาพการดำเนินหลักสูตร

 

 

 
 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  2/2565

รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
 
1
รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
 
2
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
 
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565
 
4
หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาความรู้ ด้านพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์"
 
5
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ ด้านพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์"
 
6
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
 
7
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
 
8
กำหนดการพัฒนา
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
 
9
รายงานการประชุม
 
10
หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
 
11
แผนการพัฒนาบุคลากร
ลายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
 
12
ข้าราชการ
 
13
พนักงานราชการ
เนื้อหาบทเรียน
 
14
การบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
 
15
แบบทดสอบก่อนเรียน
 
16
แบบทดสอบหลังเรียน
 
17
เฉลย
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
 
18
ข้าราชการ
 
19
พนักงานราชการ
 
20
บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
 
21
แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
 
22
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
23
ภาพการดำเนินหลักสูตร

 

 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)1/2565
  รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP 1/2565
รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
1 แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
2 แบบเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565
4 หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "กการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ"
5 การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 หลักสูตร "การควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ"
6 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
7 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
8 กำหนดการพัฒนา
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
9 รายงานการประชุม
10 หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
11 แผนการพัฒนาบุคลากร
รายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
12 ข้าราชการ
13 พนักงานราชการ
เนื้อหาบทเรียน
14 แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
15 แบบทดสอบก่อนเรียน
16 แบบทดสอบหลังเรียน
17 เฉลย
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
18 ข้าราชการ
19 พนักงานราชการ
20 บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
21 แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
22 แบบประเมินความพึงพอใจ
23 ภาพการดำเนินหลักสูตร


รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 2/2564
  รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
1
   แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

2

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD

เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน

3

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

4

หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การควบคุม ป้องกันโรคอุบัติใหม่  Lumpy skin disease ในโค และกระบือ"

5

การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564 หลักสูตร "การควบคุม ป้องกันโรคอุบัติใหม่  Lumpy skin disease ในโค และกระบือ"

6

กำหนดการพัฒนา

7

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ

8

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ

การประชาสัมพันธ์การพัฒนา

9

รายงานการประชุม

10

หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา

11

แผนการพัฒนาบุคลากร

รายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

12

ข้าราชการ

13

พนักงานราชการ

เนื้อหาบทเรียน

14

แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค Lumpy skin disease ในโค และกระบือ"

แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ

15

แบบทดสอบก่อนเรียน

16

แบบทดสอบหลังเรียน

17

เฉลย

สรุปคะแนนการประเมินความรู้

18

ข้าราชการ

19

พนักงานราชการ

20

บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล

แบบประเมิน

21

แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์

22

แบบประเมินความพึงพอใจ

23

ภาพการดำเนินหลักสูตร

   


รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  1/2564)

รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
1
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
2
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
4
หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร"
5
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 หลักสูตร "การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร"
6
กำหนดการพัฒนา
7
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
8
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
9
รายงานการประชุม
10
หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
11
แผนการพัฒนาบุคลากร
รายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
12
ข้าราชการ
13
พนักงานราชการ
เนื้อหาบทเรียน
14.1
แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสุกร
14.2
เอกสารกรณีเกิดโรค
14.3
เอกสารชดใช้ทำลายสัตว์ (สุกร)
14.4
เอกสารประเมินฟาร์มรอบจุดเกิดโรค (สุกร)
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
15
แบบทดสอบก่อนเรียน
16
แบบทดสอบหลังเรียน
17
เฉลย
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
18
ข้าราชการ
19
พนักงานราชการ
20
บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
21
แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
22
แบบประเมินความพึงพอใจ
23
ภาพการดำเนินหลักสูตร
    

 
 
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  2/2563)
รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
 
1
รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
 
2
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
 
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
 
4
หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม"
 
5
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม"
 
6
กำหนดการพัฒนา
 
7
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
 
8
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
 
9
รายงานการประชุม
 
10
หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
 
11
แผนการพัฒนาบุคลากร
ลายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
 
12
ข้าราชการ
 
13
พนักงานราชการ
เนื้อหาบทเรียน
 
14.1
พรบ.มาตรฐานจริยธรรม 2562
 
14.2
ประมวลจริยธรรม
 
14.3
คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ
 
14.4
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
 
15
แบบทดสอบก่อนเรียน
 
16
แบบทดสอบหลังเรียน
 
17
เฉลย
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
 
18
ข้าราชการ
 
19
พนักงานราชการ
 
20
บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
 
21
แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
 
22
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
23
ภาพการดำเนินหลักสูตร
 
     
     
   
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  1/2563)
     
  รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
รายงานตามแบบฟอร์มแผน/ผล ตามแบบฟอร์ม IDP
  1 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
  2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน HRD
เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
  3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
  4 หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "ทบทวนการใช้ระบบ e-Movement ที่ปรับปรุงใหม่"
  5 การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หลักสูตร "ทบทวนการใช้ระบบ e-Movement ที่ปรับปรุงใหม่"
  6 ตารางการพัฒนา
  7 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
  8 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
  9 รายงานการประชุม
  10 หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
  11 แผนการพัฒนาบุคลากร
รายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
  12 ข้าราชการ
  13 พนักงานราชการ
เนื้อหาบทเรียน
  14 คู่มือเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ร.3 , ร.4
แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
  15 แบบทดสอบก่อนเรียน
  16 แบบทดสอบหลังเรียน
  17 เฉลย
สรุปคะแนนการประเมินความรู้
  18 ข้าราชการ
  19 พนักงานราชการ
  20 บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
แบบประเมิน
  21 แบบประเมินติดตามการใช้ประโยชน์
  22 แบบประเมินความพึงพอใจ
  23 ภาพการดำเนินหลักสูตร

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

 
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   2/2562)
       
  รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP
    แบบฟอร์ม IDP : A แบบฟอร์มรายงานแผน/ ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
    แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
  โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
    หนังสือขออนุมัติพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเว็บเพจ"
    การพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 หลักสูตร "การเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเว็บเพจ"
    ตารางการพัฒนา
    รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ข้าราชการ
    รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พนักงานราชการ
  การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
    รายงานการประชุม
    หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
    แผนการพัฒนาบุคลากร
  รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนา
    ข้าราชการ
    พนักงานราชการ
  เนื้อหาบทเรียน
    ความหมายเว็บเพจ เว็บไซต์ โฮมเพจ และอินเทอร์เน็ต
    วิธีการสร้างเว็บเพจ
  แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ
    แบบทดสอบก่อนการพัฒนา
    แบบทดสอบหลังการพัฒนา
    เฉลย
  สรุปคะแนนการประเมินความรู้
    ข้าราชการ
    พนักงานราชการ
    บันทึกสรุปการติดตามประเมินผล
  แบบประเมิน
    แบบประเมินก่อน-หลังการพัฒนา
    แบบประเมินความพึงพอใจ
  ตัวอย่างการสร้างเว็บเพจ
  ภาพการดำเนินหลักสูตร
 
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   ปี 2561 (2/2561)
   

รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:

   

รายงานแบบฟอร์ม 3.1 ข้าราชการ

   

รายงานแบบฟอร์ม 3.2 พนักงานราชการ   

   

โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

   

- โครงการคุมกำเนิดสุนัขเพศผู้โดยวิธีไม่ผ่าตัดในพื้นที่จังหวัดชัยภูม

   

- กำหนดการ

   

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

   

- ข้าราชการ

   

- พนักงานราชการ

   

การประชาสัมพันธ์โครงการ

   

- รายงานการประชุม

   

หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา

   

แผนการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   

ลายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

   

เนื้อหาบทเรียน

   

- การทำหมันถาวรสุนัขโดยฉีดซิงค์กลูโคเนตเข้าลูกอัณฑะ

   

แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ

   

- แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม

   

- แบบทดสอบหลังฝึกอบรม

   

- ข้อเฉลย

   

- สรุปคะแนนการประเมินความรู้

   

- สรุปผลการติดตามการฝึกอบรม

   

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

   

- แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

       

- แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรม

   

- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

   

ภาพกิจกรรม

     
 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   ปี 2561 (1/2561)

   
 
 
 

เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน   

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
    - การสร้างความสุขในการทำงาน
    - เทคนิคการผลิต และนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
    - กำหนดการ
     
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
*การสร้างความสุขในการทำงาน
     **ข้าราชการ
     **
พนักงานราชการ
*เทคนิคการผลิต และนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
     
  การประชาสัมพันธ์โครงการ
    -รายงานการประชุม
  หนังสือเชิญเข้ารับการพัฒนา
- การสร้างความสุข
- เทคนิคการผลิต และนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
  แผนการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     
  - ลายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
*การสร้างความสุขในการทำงาน
*เทคนิคการผลิต และนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
 
      
 - เนื้อหาบทเรียน
*การสร้างความสุขในการทำงาน
*การเขียนข่าว
*การถ่ายภาพ
      
 - แบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบทดสอบ  
*ก่อน
*หลัง   
*เฉลย   
 - แผนและผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       
- สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  -  แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนครั้งที่ 1 การสร้างความสุขในการทำงาน
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนครั้งที่ 2 เทคนิคการผลิต และนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
  - ข่าวกิจกรรมการฝึกอบรม
     
 
 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   ปี 2560 (2/2560)

   
 
 
 
 

รายงาน แบบฟอร์มที่ 4

 

การประชาสัมพันธ์
- หนังสือขอนุมัติการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร
- หนังสือแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย / อำเภอ

 

รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล
-
โครงการพัฒนาบุคคลากรตามหลักสูตร"การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน"
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคคลากร
- กำหนดการพัฒนาบุคลากร

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- แบบลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการฯ(ข้าราชการ)
- แบบลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการฯ(พนักงานราชการ)
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม "การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน"

 

การประเมินผลการฝึกอบรม
- แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
- แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
- สรุปผลการติดตามการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

 

- ภาพกิจกรรม

 
    รายงานแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
   
รายงานผลการพัฒนารายบุคคลตามผลการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 2.2)
   
รายงาน แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ
   
    รายงาน แบบฟอร์มที่ 4
    รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล
-
โครงการพัฒนาบุคคลากรตามหลักสูตร""เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)""
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคคลากร
การประชาสัมพันธ์
- หนังสือแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย / อำเภอ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- แบบลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการฯ
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินผลการฝึกอบรม
- แบบทดสอบก่อนและหลัง
- แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
- แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
- แบบสรุปติดตามการประเมิลผล

- ภาพกิจกรรม

 

 

 

  รายงานแผนพัฒนารายบุคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
 
 
 
  รายงาน แบบฟอร์มที่ 4
 

รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล

- โครงการพัฒนาบุคคลากรตามหลักสูตร"การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"

- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคคลากร

การประชาสัมพันธ์

- หนังสือแจ้งแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย / อำเภอ (4 กรกฎาคม 2559)

- หนังสือแจ้งบุคลากรเข้ารับพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559 (11 สิงหาคม 2559)

- หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม และการประเมิน การพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559 (5 กันยายน 2559)

- รายงานการประชุม ข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2559 ข้อ 41.7

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

- แบบลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการ

- ppt การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- เอกสารประกอบการฝึกอบรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

- - การประเมินผลการฝึกอบรม

- แบบทดสอบก่อนและหลัง หลักสูตร "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"

- กระดาษคำตอบ

- แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม

- แบบสรุปติดตามการประเมิลผล

- แบบสำรวจความพึงพอใจ

- แบบสรุปความพึงพอใจ

 

- ภาพกิจกรรม

- ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

 

 

 

 

 

รายงานแผนพัฒนารายบุคล(IDP)   ปี 2529 (1/2559)
 
 
 
 
  รายงาน แบบฟอร์มที่ 4
 

รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล

- โครงการพัฒนาบุคคลากรตามหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพ"

- กำหนดการพัฒนาบุคลากร

- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคคลากร

- หนังสือส่ง

- การประชาสัมพันธ์โครงการ ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ข้อ 4.1.4

- เอกสารประกอบการฝึกอบรม

- การประเมินผลการฝึกอบรม

     * ฝึกอบรมเกษตรกร ศึกษาดูงาน ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร

    * รายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

 

   
   
   
   
   
   

รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล

- หนังสือส่งรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผสมเทียม หลักสูตร "การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในกระบือ"
- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21 เมษายน 2558
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- หลักสูตรการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการฝึกอบรม)    
- หลักฐานการเบิกเงิน
- หลักฐานการประเมินผลโครงการฯและติดตามผลของข้าราชการ
- หลักฐานการประเมินผลโครงการฯและติดตามผลของพนักงานราชการ 1
- หลักฐานการประเมินผลโครงการฯและติดตามผลของพนักงานราชการ 2
- แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมฯ

     * ข้าราชการก่อนฝึกอบรม
     * ข้าราชการหลังการฝึกอบรม
     * พนักงานราชการก่อนการฝึกอบรม
     
* พนักงานราชการหลังการฝึกอบรม

- หนังสือส่งรายงานการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- หลักฐานการสรุปรายงานผล

   

การประชาสัมพันธ์โครงการ
- รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร ข้อ 4.1.3
- รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร ข้อ 4.2.1
- ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ภาพกิจกรรม

 

      top

 

  IDP สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
 
ปี 2558 (รอบแรก)
ปี 2558
ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1.งบประมาณ
2.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3. สุขภาพสัตว์
4.มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
5.ส่งเสริมการปศุสัตว์
6.ผสมเทียม
7.นโยบายกรม
  หนังสือเวียน
  ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  รายงานแผนพัฒนารายบุคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
  รายงานผลการพัฒนารายบุคคลตามผลการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 2.1)
  รายงาน แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ
  รายงาน แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ
  รายงาน แบบฟอร์มที่ 4
 

รายละเอียดโครงการฯ หลักฐาน การประมินผล และสรุปผล

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร โดยวิธีผสมเทียม และการป้องกันโรค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- หลักสูตรการฝึกอบรม
     *การจัดการสุกร
     *การให้ยาสุกร
     *โรคสุกร
     *การผสมเทียม
- หลักฐานการดำเนินงาน
- หลักฐานการประเมินผลโครงการฯและติดตามผลของข้าราชการ
- หลักฐานการประเมินผลโครงการฯและติดตามผลของพนักงานราชการ
- หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

การประชาสัมพันธ์โครงการ
- รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร ข้อ 4.1.6
- รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร ข้อ 4.1.9
- ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ภาพกิจกรรม

 

    top

 

 

 

...
...