ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เข้าสู่เว็บไซด์
รายชื่อคู่มือประชาชนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิรับผิดชอบ

1.การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด
2.(ร.4) การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) >
3. การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)
4. การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)
5. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
7. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์
8. การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
9. การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
10. การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
11. การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
12. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์
13. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
14. การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
15. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
16. การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
17. การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

 

-top-