งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2565
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
 
 
 
 

 

 

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2563
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
 
 
 
 
 

 

 

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2561

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กย.61
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

 

ปีงบประมาณ 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

 

 

 

 

 

...
...