ท่านสามารถร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ทาง

1. จ่าหน้าซองถึง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 167/14 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1
ต. ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
2.โทรศัพท์ หมายเลข
0-4481-2334,0-4481-1457
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 11
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ต่อ 12 หรือ 0-4481-2890
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต่อ 13
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ต่อ 14
3.โทรสาร

0-4481-2334,0-4481-1457 ต่อ 18

4.e-mail :
pvlo_cpm@dld.go.th
5.website
www.dld.go.th/pvlo_cpm


   
 
Map Chaiyaphum Provincial Livestock Office
 
View Larger Map.

 

   
 

 

 

 

=top =


 

 

 

...
...