ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ) ในจังหวัดชัยภูมิ

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ62(2)-0216(3)-010 รายชื่อผู้จัดทำ คือ
                    1) นางสาวอาทิยา  แปลงใจ       นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ               100%
ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 62(2)-0216(3)-011 รายชื่อผู้จัดทำ คือ

                   1) นางสาวอาทิยา  แปลงใจ       นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ               80%
                   2) นายณรงค์  ศิริดล               นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                20%

เรื่องที่ 3 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 (แก้ไขหลังพิจารณา)

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ62(2)-0116(3)-023
รายชื่อผู้จัดทำ คือ

1) นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                    80%
2) นายวิชัย  กองโฮม       นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                      20%

เรื่องที่ 4

 

 

 

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการพบผลบวกทางซีรั่มของโรคแท้งติดต่อในฝูงแพะ จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2561 – 2562 (แก้ไขหลังพิจารณา)

เลข
ทะเบียนวิชาการเลขที่ :  63(2) – 0116(3) - 036 รายชื่อผู้จัดทำ คือ

1) นายวิชัย  กองโฮม       นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                    80%
2)  นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                 20%