กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 
แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) (ลิงค์ ดาวโหลด)
แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) (ไฟล์)
ฝายบริหารทั่วไป
 
คำร้องขอหนังสือรับรอง
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (7100)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000)
แบบ ก.ป.ศ.12
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (6005,6006)
คำขอมีบัตรสารวัตร
บัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
001 - ขั้นตอนการออกแผนอนุมัติจัดตั้งสถานพยาบาล
002 - บันทึกสั่งกักสัตว์ พรบ.โรคระบาดสัตว์ ปี 2558
003 - แบบ ฟป1
004 - แบบ ฟป2
005 - แบบ ฟป3
006 - แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
007 - แบบฟอร์มส่งตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า
008 - แบบฟอร์มส่งตัวอย่างสัตว์ปีกเพื่อประกอบการเคลื่อนย้าย
009 - ใบรับรอง GFM
010 - รายงานการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า
   
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
006 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)
007 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)
011 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมิน มาตรฐานฟารม์ โคนม
012 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ
013 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด
014 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)
015 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)
016 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ
017 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์
018 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มผึ้ง
019 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)
020 - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)
021 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
022 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร (มกษ.6403-2565)
023 - แบบ ข.ส.1( ขายอาหารสัตว์ขอใหม่)
024 - แบบ ข.ส.2 ( ขายอาหารสัตว์ขอต่อ)
025 - แบบ ข.ส.3 (ขายอาหารสตัว์ขอใบแทน)
026 - แบบ ฆจส.1 (โรงฆ่าสัตว์)
027(1) - แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากโรงฆ่าสัตว์)
027(2) - แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากฟาร์ม)
028 -ใบสมัครสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ ok
  031 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มควาย
  032 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มห่าน
033- หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มกวาง
แบบ ๓ แบบบันทึกการยึดอายัด
แบบ ๔ แบบบันทึกถ้อยคำ
  034 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับคอกสุนัข
  035 - แบบขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์
  036 - .แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
  037 - .แบบแจ้งยกเลิกสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
  038 - .แบบคำร้อง
  039 - แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
  040 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย

 

 
 

1 คำขอขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่

3 แบบคำขอรับการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (แบบ กรศ.1)

4 แบบคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  e1

5 แบบคำขอรับรองผึ้งอินทรีย์

6 แบบคำขอรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก

7 แบบคำขอรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)

8 แบบคำขอรับรองอาหารสัตว์อินทรีย์

9 แบบคำร้องขอรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก รายสถานประกอบการ

10 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่รวบรวมไข่

11 แบบฟอร์มการขอรับใบรับรองต่ออายุใบรับรองใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

12 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ กรณีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ (กวาง นกสวยงาม)

13 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP)

14 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง

15 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

16 แบบฟอร์มการขอรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์

17 แบบฟอร์มการขอรับรองหารปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี กรณี สัตว์เลี้ยงเพื่อการเพาะพันธุ์

18 แบบฟอร์มคำขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (แบบ ศรน.1 MCC-1)

19 แบบฟอร์มคำขอรับการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

20 แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (แบบ ศรข.1)

21 แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม

22 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มผึ้ง

23 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
   
คำร้องขอหนังสือรับรอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ธคก.
ระเบียบกรมปศุสัตว์ โครงการ ธคก.