แผนผังเวปไซด์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เวปไซด์กรมปศุสัตว์์
Organization
รับเรื่องร้องเรียน

- ข้อมูลองค์กร
*
ข้อมูลองค์กรเป็นภาษาอังกฤษ
* ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์
* แผนที่
* ประวัติความเป็นมา
* วิสัยทัศน์พันธกิจ
* โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
* รายนามปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
* ข้อมูลสำนักงานฯ - แผนที่
* รายชื่อข้าราชการ    พนักงานราชการ     และลูกจ้างชั่วคราว
* ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สรุปจำนวนข้าราชการ

ยุทธศาสตร์ งาน / โครงการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ *งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2557
*แผนยุทธศาสตร์โคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556-2559
* งานโครงการต่าง ๆ

* zonnig สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์
* ประกาศรับสมครงาน
* จัดซื้อจัดจ้าง
* ประกาศสอบราคา
ประชากรสัตว์
- ประชากรสัตว์ 2547-2556 แยกเป็นรายชนิดสัตว์


ข้อมูลสถิติ
+ ข้อมูลประชากรสัตว์ในจังหวัดชัยภูมิ
+ ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์
+ ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม
+ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำปี

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ
-พระราชกฤษฎีกา
-กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ระเบียบกรมปศุสัตว์
- ประกาศกรมปศุสัตว์
- ข้อบัญญัติ

หนังสือเวียน
ปฏิทินกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ฝายบริหารทั่วไป
 
 
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (7100)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000)
แบบ ก.ป.ศ.12
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (6005,6006)
คำขอมีบัตรสารวัตร
บัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
สภาวะเกิดโรคจากการรักษาพยาบาลสัตว์ 2554 (003)
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
ม.ฐ.ฟ.1 (HA) (001)
ม.ฐ.ฟ.1(กรณีนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่) (002)
ม.ฐ.ฟ.1 (003)
ม.ฐ.ฟ.3 (ผึ้ง) (004)
ม.ฐ.ฟ.4 (นกเขาชวาเสียง) (005)
แบบยกเลิกใบรับรอง (006)
แบบตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่(ปรับปรุงใหม่) (007)
.บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบ1 (008)
บันทึกการเก็บตัวอย่างน้ำเลี้ยงสัตว์ (009)
แบบ ร.ร.ฟ. 1 (010)
แบบ2แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (011)
แจ้งเลิกกิจการร้านขายอาหารสัตว์ (012)
บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (013)
แบบฟอร์มสั่งกักสุกรที่ตรวจพบสารเร่ง (014)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฟาร์ม (015)
เอกสารเผยแพร่
สถิติ/รายงาน
-ข้อมูลประชากรสัตว์ในจังหวัดชัยภูมิ
-ข้อมูลประชากรสัตว์ทั้งประเทศ
-ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์
-ข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม
-สรุปผลการปฏิบัติงาน
รางวัลแห่งความภูมิใจ
ตั้งแต่ปี 2548-2555
รับสมัครงาน
งานวิจัย
-งานวิจัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
-งานวิจัยของกรมปศุสัตว์

จัดซื้อ-จัดจ้าง
-จัดซื้อ - จัดจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
-ประกาศสอบราคา
-ปี 2551
-ปี 2552
-ปี 2553
-ปี 2554
-ปีี 2555

GIS
องค์ความรู้
-องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
-องค์ความรูภายนอกหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เวปไซด์หน่วยงานในสังกัด

ความรู้ด้านปศุสัตว์

-
-
-
-
-
-
-
-

ระบบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ E-Service ยื่นแบบคำขออนุญาต (online)

- สำหรับผู้ขอรับบริการทั่วไป
- สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์

"เพชรบูรณ์โมเดล" ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ.. “ คนเลี้ยงโค-กระบือ ”
องค์ความรู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์
สารพิษในอาหารสัตว ์

รวมลิงค์อื่น ๆ

กรมปศุสัตว ์ | หน่วยงานในสังกัดกรมฯ | หน่วยงานราชการอื่นๆ
Google |Yahoomail |HotMail |ไวรัสคอมพิวเตอร| สลากออมสินบัตรออมทรัพย์ทวีสินยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต | ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล |

จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ
เวปไซด์จังหวัดชัยภูมิ


=top=