การให้บริการจาก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณสูตรอาหารสัตว์
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้า/ถั่ว
บริการให้คำปรึกษา
  - ด้านการปรับปรุงพันธุ์
  - ด้านการจัดการฟาร์ม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์ ซากสัตว์และค้าอาหารสัตว์
ขั้นตอนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกภายในราชอาณาจักร

ขั้นตอนการขอตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ขอใหม่ ต่ออายุ พักใช้ เพิกถอน)

ขั้นตอนการรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้
สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์
ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว

ราคาจำหน่ายวัคซีน (รายละเอียดข้างล่าง)

ดาวน์โหลดแบบใบอนุญาต/ใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และคำขอแจ้ง
การนำเข้าซึ่งอาหารสัตว
์ เข้ามาในราชอาณาจักร


ติดต่อสอบถาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร 0-4481-1457,0-4481-2334
ต่อ 11
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ต่อ 12
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ต่อ13
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ต่อ 14
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ต่อ 18
ส่งแฟ็กซ์
Email

 

ราคาวัคซีนเพื่อจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และราคาจำหน่าย
ชนิดวัคซีนและแอนติเจน ชื่อย่อ ขนาดบรรจุ โด๊ส / ขวด ราคาจำหน่าย / โด๊ส
1. วัคซีนโค - กระบือ
- FMD 3 ไทป์ FMD-C 20 15.00
- เฮโมรายิกเซพติซีเมีย H 30 2.00
- แอนแทรกซ์ A 20 2.00
- แบลคเลก BL 20 2.00
- บรูเซลโลซีส BR-19 5 6.00
2. วัคซีนสุกร
- FMD 3 ไทป์ FMD-P 75 15.00
- อหิวาต์สุกร S 10 3.00
3. วัคซีนสัตว์ปีก
- นิวคาสเซิลลาโซต้า เชื้อเป็น NDL 100 / 200 / 1000 0.07 / 0.07 / 0.042

- กัมโบโรเชื้อตาย

IBDK 500 1.30
- ฝีดาษไก่ X 200 0.07
- หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ IB 100 0.07
- กาฬโรคเป็ด DP 200 0.40
- อหิวาต์เป็ด - ไก่ C 100 0.25
4. แอนติเจน
- แอนติเจนพัลโลรุ่ม P 20 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนเพลทเทสต์ (ชนิดกระจก) BPT 10 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนทิวเทสต์ (หลอดแก้ว) BTT 10 ซี.ซี. 4.00
- แอนติเจนโรสเบงกอล RBG 10 ซี.ซี. 4.00