ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  ณ วัดโคกก่อง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ ของปัญญาฟาร์ม อ.คอนสวรรค์

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

วันที่  22 พฤษภาคม  2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Key Farm และเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) ปี 2566 ในพื้นที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่

วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยี การแปรรูปเนื้อสัตว์” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม กิจกรรมหลัก สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมงานแห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหก โดยจัดเตรียมถังบรรจุน้ำดื่มไว้ให้สำหรับช้างที่เข้าร่วมขบวนแห่ และจุดบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ร่วมขบวนแห่และประชาชนที่มาร่วมงาน งานประเพณีบุญเดือนหก

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและมอบวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร "จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย VRIO Model (3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม)

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จากรุ่งโรจน์ฟาร์ม (อยุธยา) เพื่อมอบแก่เกษตรกรอำเภอบำเหน็จณรงค์

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำรวจปริมาณเนื้อสุกรเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย ของร้านจำหน่ายห้างค้าปลีก (modern trade) ร้านค้าเนื้อสุกรค้าปลีก สถานที่พักซากสัตว์และสถานที่เก็บซากสัตว์ พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จากการสำรวจไม่พบการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (รับรองฟาร์มใหม่แบบไม่มีผลผลิต) ของบริษัทเล้าซุ่ยเซ้งฟาร์ม 2 จำกัด

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่ม แพะ-แกะ  โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา ปีงบประมาณ 2566 บ้านลาดไทรทอง หมู่ 14 ตำบลเจาทอง เกษตรกร . 1 ราย แพะ 16 ตัว และดำเนินการเก็บตัวอย่าง surface swab ในฟาร์มสุกรที่นำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยเน้นโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ Exclusive ที่มุ่งการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย จากโรงพยาบาลชัยภูมิ ในการออกให้บริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ และเวลา 10.00 - 13.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบ ราคาชิ้นส่วนเนื้อสุกรที่จำหน่าย เเหล่งที่มา ปริมาณที่รับเข้าต่อวัน ปริมาณการจำหน่าย รวมถึงการตรวจสอบเนื้อสุกรที่ไม่ได้รับอนุญาต (เนื้อสุกรเถื่อน)  

วันที่ 20 มีนาคม 2566  นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับโคเนื้อในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม จำนวน 625 ตัว พร้อมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของสัตว์หลังการฉีดวัคซีน และการป้องกันแมลงดูดเลือดในพื้นที่เลี้ยงสัตว์  

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับโคเนื้อในพื้นที่ตำบลบ้านเล่า  

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าปศุสัตว์”  ภายใต้โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วันที่ 16 มีนาคม 2566  นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ณ บ้านโสกตลับ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชับภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม  

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดทุ่งสว่าง หมู่ 12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่นและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ประชุมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( Kick off ) ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 น.สพ.อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มสุกรขุน ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 น.สพ.อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายอโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นาย อโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอจัตุรัส

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมประชากรสัตว์ ( ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ของวัชรินทร์ฟาร์ม นายวัชรินทร์ มานะบุตร เลขที่ 75 ม.16 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมประชากรสัตว์ ( ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ทำพิธีรับมอบกระบือพระราชทาน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และพระราชทานกระบือที่ทรงไถ่ชีวิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ตัว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 , เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ในพื้นที่ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวประจวบ ปลอดกระโทก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร   

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต   

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับเขต  

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 เเละ 2 เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการเเละให้ความมั่นใจเเก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคอนสารและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ) ในฐานะหน่วยงานคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 15 มกราคม 2566 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในงานมหกรรมประกวดควายงามเพื่ออนุรักษ์ควายไทย เมืองพญาแล ครั้งที่ 1  

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และคณะ เป็นกรรมการ ประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต 3 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ, แกะ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 6 แห่ง  

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองและสถานบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ควบคุมฝูงช้างที่เข้าร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2566  

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายอโนชา  อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วมควบคุมขบวนช้าง ในงาน “ช้างคืนถิ่น กินพาแลง “ ณ บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามอาการช้างป่วย ที่ได้ทำการรักษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (รับรองฟาร์มใหม่แบบไม่มีผลผลิต)