ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)
   
   
   
   
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์ชัยภูมิจับกุมเนื้อสุกรเถื่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดค้าโค - กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน

วันที่ 27 เมษายน 2564 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบวัสดุทางการแพทย์ (ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE) และเครื่องดื่ม  เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.สต.บ้านห้วยคนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมสัมมนารวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2564

    วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะ แกะและการยกระดับฟาร์มมาตรฐาน GFM” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559  และกฎหมายลำดับรอง  เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต”

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน ครู ข. ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ น.สพ.มาโนชย์  วงศ์แวว ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3   ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 40 ราย

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์ชัยภูมินำเสนอข้อมูลโครงการจัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference

   วันที่ 25 มกราคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง

วันที่ 27 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer” โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้พร้อมสำหรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต

 วันที่ 18 มกราคม 2564 สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   จับกุมรถเร่ขายเนื้อสุกรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2563 สพ.ญ.ศรีสมัย   โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมมอบใบอนุญาตการประกอบกิจการการตั้งโรงฆ่าสัตว์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจโรงฆ่าสุกร เเละเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร

 

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นการส่งเสริมให้มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดในสุกรของจังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

   วันที่  15  ธันวาคม  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายนางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  ดำเนินการตั้งจุดพ่นน้ำยาเชื้อรถขนสุกร และรถขนส่งอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนรถเร่/ผู้รวบรวมสุกร

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ และจัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องในงานวันดินโลก (World Soil Day)   

 

วันที่  15  ธันวาคม  2563   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใช้อำนาจตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดำเนินการปิดโรงฆ่าสุกรชั่วคราวเพื่อแก้ไข หรือระงับเหตุการณ์แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ไปกับเนื้อสัตว์ในพื้นที่คอนสวรรค

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ตรวจติดตามสร้างการับรู้และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ประกอบด้วย เกษตรกร  ร้านขายอาหารสัตว์ รถขนส่งอาหารสัตว์  รถขนส่งสุกร  โรงฆ่าสัตว์ เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเร่งด่วนโดยวิธีระดมสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสุกร โดยได้เรียนเชิญ  น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายกสมาคมสุกรภาคอีสาน (สิทธิภัณฑ์ ฟาร์ม) จังหวัดชยภูมิ

 

 

 

  วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือ

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” , โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 
<% on error resume next ' Create a server object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' Target the text file to be opened set act = fso.opentextfile(server.mappath("count.txt")) ' Read the value of the text document ' If the text document does not exist then the on error resume next ' will drop down to the next line counter = clng(act.readline) ' Add one to the counter counter = counter + 1 ' Close the object act.close ' Create a new text file on the server Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("count.txt"), true) ' Write the current counter value to the text document act.WriteLine(counter) ' Close the object act.Close ' Write the counter to the browser as text Response.Write counter %>