ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการจัดการอาหารคุณภาพสูง”          วันที่ 23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการจัดการอาหารคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก โดยงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าอบรมวันที่ 6 กันยายน 2564 จากอำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 20 ราย ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้การพัฒนาอาชีพการเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพ/โรคและการป้องกันโรค ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำฟาร์มโคเนื้อตามมาตรฐาน GFM และการฝึกปฏิบัติการอาหารสัตว์คุณภาพสูง(อาหารข้นสำหรับแม่โค)

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ