ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย(กลุ่มใหม่ ปี 2564) “หลักสูตรที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเครือข่าย” เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก จำแนกชนิดคุณภาพ ปริมาณ กำหนดเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น VRIO ผู้เข้าอบรมจำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านหินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ