ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564


วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2654  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease  ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม  กำจัดโรคภายในฟาร์ม  ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย   และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้านด้วย   และได้แจกสารเคมีใว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์  รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของวัวตัวเอง ดังนี้
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น
-  หมู่ที่ 6 ต.บ้านแท่น บ้านหนองบัว อ.บ้านแท่น     
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร  1 ราย
-  หมู่ที่ 8 ต.หนองคู บ้านหนองดินดำ        
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร  2 ราย
- หมู่ที่ 17 ต.สามสวน บ้านสามสวนโพธิ์งาม อ.บ้านแท่น     
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
 
2. สนง.ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ  อ.แก้งคร้อ   จ.ชัยภูมิ   ออกปฏิบัติงานดังนี้
      -  ลงพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยสงสัยโรค Lumpy Skin Disease  ทั้งรายใหม่และรายเดิม  ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุมโรค กำจัดโรคภายในฟาร์ม  พร้อมมอบน้ำหมักสมุนไพร(ยาฉุน) กำจัดไล่แมลงดูดเลือดพาหะนำโรคและยาฉีดพ่นรักษาตุ่มแผลซิลเวอร์นาโน   พร้อมได้เน้นย้ำให้เกษตรกรตื่นตัวในการช่วยเหลือตนเอง  และให้ความร่วมมือกับทางราชการ

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease   ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม  กำจัดโรคภายในฟาร์ม  และฉีดพ่นยากำจัดแมลงในคอกและรอบ ๆ บริเวณคอกเกษตรกร รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของวัวตัวเองดังนี้
- ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยสงสัย LSD ให้เกษตรกร ในพื้นที่
1.หมู่ 7 ต.โนนกอก เกษตรกร 1 ราย โค 2 ตัว พบป่วย 1 ตัว       
2.หมู่ 15 ต.บ้านหัน เกษตรกร 1 ราย โค 1 ตัว พบป่วย 1 ตัว
3.หมู่ 20 ต.บ้านเดื่อ เกษตรกร 1 ราย โค 4 ตัว พบป่วย 2 ตัว          
- ติดตามอาการและรักษาสัตว์ป่วยรายเดิม
1.หมู่ 6 ต.หนองข่า เกษตรกร 1 ราย พบอาการดีขึ้น
2.หมู่ 5 ต.บ้านบัว เกษตรกร 1 ราย พบอาการดีขึ้น

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ