ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดค้าโค - กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน


วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวทับทอง บุญเติม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดค้าโค - กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน โดยได้กล่าวชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบว่า โรคลัมปี สกิน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อสู่คน สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย ตุ่มที่ขึ้นอาจแตกตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตายหรือมีหนอนแมลงมาไชได้ โรคนี้ติดต่อจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน การป้องกันโรคคือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นที่ ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยงและกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่ โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะทำได้เพียงรักษาตามอาการ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคจะมีการนำเข้ามาในประเทศที่มีการระบาดของโรคแล้ว สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน อย่างรวดเร็วคือ การเคลื่อนย้ายโค กระบือ มีชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่น จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดนัดค้าโค - กระบือ ดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้
     1.งดเว้นกิจกรรมภายในตลาดนัดโค - กระบือ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
     2.ให้เข้มงวดตรวจสอบรอยโรคโค กระบือก่อนที่จะเข้าตลาดนัด และให้มีระบบการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าตลาดนัด
     3.ทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณตลาดนัดค้าสัตว์ไม่ให้มีน้ำท่วมขัง รวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงเพื่อลดจำนวนแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน    

ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ  เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายโค กระบือ  เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตจังหวัดชัยภูมิ  จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำท้องที่นั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ